Prijave za upis u prvu godinu DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA SPORT

Prijave za upis u prvu godinu DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA SPORT primaju se kontinuirano od 30. kolovoza 2023. godine.

Pravo prijave na razredbeni postupak ima osoba koja je završila odgovarajući stručni ili sveučilišni preddiplomski studij te stekla zvanje prvostupnika  s ostvarenih 180 ECTS bodova.

Prijave se mogu dostaviti u Studentsku referadu kampus 2 Rodoč svakim radnim danom od 10:00 – 13:00 sati.

U svrhu prijave za razredbeni postupak kandidati trebaju dostaviti;

1. izvadak iz matične knjige rođenih

2. uvjerenje o prebivalištu ili boravištu

3. diplomu (potvrdnicu) o završenom odgovarajućem sveučilišnom preddiplomskom studiju (potrebno izvršiti nostrifikaciju diplome

4. dodatak diplomi (suplement)

5. prijepis ocjena

6. potvrda o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 50 KM