Turizam i zaštita okoliša

O studiju turizma i zaštite okoliša

U doba globalizacije, informacije postaju jedan od ključnih resursa razvoja. Iskustva država Europske unije pokazuju da je problematika prostornog i regionalnog razvoja interdisciplinarno područje u kojem geografija, posebno primjenjena, ima stožernu ulogu.Posebno se to odnosi na djelatnosti javnog i privatnog sketora povezanih s prostornim aspektima društva: prostorno planiranje i uređenje, regionalni razvoj, zaštita okočiša, kartografija, turizam, geopolitika, sigurnost i obrana, vodoprivreda i sl. Osim toga, kompleksna geografska znanja i vještine potrebne su u izdavalaštvu, novinarstvu te informatici. Posebno stavljamo naglasak na poznavanju geografskih informacijskih sustava (GIS). Sve veće onečišćenje okoliša dovodi u pitanje opstanak i postojanje života na Zemlji, a u osvješćivanju ljudi presudnu ulogu uz biologiju ima upravo geografija. Ona kroz znanost o okolišu naglašava primijenjenu stranu ekologije i interdisciplinarnost između bioloških, geoloških i geografskih aspekata zaštite krajobrazne raznolikosti. S ciljem stjecanja praktičnih vještina i razvitka kreativnih sposobnosti praktični radovi i terenska nastava zastupljeni su u nastavi geografije. KONTAKT E-MAIL: geografija@fpmoz.sum.baPročelnik studija

{{ procelnik.o_ime + " " + procelnik.o_prezime }}

{{ procelnik.sz_naziv }}
Tel. {{ procelnik.oo_broj_telefona }}
Ured {{ procelnik.oo_broj_ureda }}
{{ procelnik.o_email }}

Nastavnici

dr. sc. Grgo Luburić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Vanjski Suradnik

Osobni podaci

gluburic@fpz.hr

Konzultacije

Na dan dolaska

Ured

215

Životopis

Grgo Luburić izv.prof.dr.sc. Područje:Tehničke znanosti Oblasti: Teorija prometnih tokova, Sigurnost cestovnog prometa, Inženjerska grafika

Kolegiji

Inženjerska grafika i dokumentiranje
Logistika turističke destinacije
Vizualne informacije u prometu
 • Svi radovi mogu se pogledati: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=281662, Časopis

dr. sc. Jaroslav Vego

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Kolegiji

Geoekološki i turistički aspekti  u regionalnom i prostornom planiranju
Turizam u prostornom  planiranju i uređenju prostora

dr. sc. Nevenko Herceg

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci

355456

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Kolegiji

Ekonomika okoliša
Okoliš i održivi razvoj
Politika zaštite okoliša
Upravljanje okolišem

dr. sc. Sanja Bijakšić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Kolegiji

Marketing održivog razvoja
Marketing u sportu
Menadžment i marketing u turizmu
Osnove marketinga u turizmu
Valorizacija turističkog potencijala

dr. sc. Snježana Musa

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci

snjezamusa@hotmail.com

Kolegiji

Baština u turizmu
Geografija
Geografija BiH
Geografija Bosne i Hercegovine
Geografija JI Europe
Geografija religija
Geografske osnove regionalnog i prostornog planiranja
Geografske osnove regionalnog i prostornog planira
Geografske osnove regionalnog i prostornog planiranja
Opća kartografija
Politička geografija
Politička geografija
Primjenjena kartografija
Regionalna geografija JI Europe
Tematsko kartiranje
Završni rad

dr. sc. Vladimir Šimović

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci

vladimir.simovic@zg.t-com.hr

Životopis

Vladimir ŠIMOVIĆ rođen je 2. lipnja 1960. godine u Požegi, Republika Hrvatska. Državljanin je Republike Hrvatske, po nacionalnosti Hrvat. Osnovnu školu završio je 1975. u Šibeniku, a paralelno i osnovnu glazbenu školu „klasične gitare“ u Šibeniku. Prirodoslovno-matematičku gimnaziju završio je 1979. u Zagrebu. Diplomirao je 1983. godine na V. A. u Beogradu. Magistrirao je 19. travnja 1990. godine na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu, s temom "Metode projektiranja programske podrške bibliotečno-informacijskog sistema". Doktorsku disertaciju obranio je 3. srpnja 2000. godine na Sveučilištu u Zagrebu, Pravnom fakultetu u Zagrebu, s temom "Izgradnja modela operativne i strateške analitike, s posebnostima u kaznenim djelima", te je stekao akademski stupanj doktora društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske znanosti. Poslije završenog fakulteta radio je od 1983. do 1991. na Katedri za informatiku AŠC u Zadru kao predavač i koordinator za informatičke kolegije, gdje se počeo baviti znanstveno istraživačkim radom. Predavanje informatičkih i stručnih predmeta te različiti poslovi vezani uz informacijske sustave usmjeravaju ga prema znanstveno istraživačkom radu i objavljivanju prvih radova iz područja informacijskih znanosti. Tijekom domovinskog rata, od 1991. do 1992. godine bio je zaposlen u PU Zadar (MUP RH), a radio je na poslovima automatske obrade podataka i na informatičkom obrazovanju odraslih. Tijekom 1992. godine radio je i kao časnik MORH u Zagrebu. Nakon toga je radio na Katedri za informatiku sa statistikom na VPŠ PA u Zagrebu u periodu od 1993. do 2001. godine, u zvanjima: 1993. – 1997. predavač, 1997. – 2001. viši predavač i 2001 – 2002. Predavao je honorarno od 2001. godine na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je u stalnom radnom odnosu od 1.10.2002. godine do danas, u zvanjima: 2002. – 2005. docent, 2005. – 2009. izvanredni professor, 2009. - 2014. redoviti profesor - prvi izbor, 2014. - danas. redoviti professor u trajnom zvanju - drugi izbor, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija. Od početka 2013. godine do danas je zaposlen na Sveučilištu sjever (prijašnjem Medijskom Sveučilištu), u sveučilišnim centrima Koprivnica i Varaždin. U Upisnik znanstvenika upisan je pod matičnim brojem 202774. Bio je nositelj i izvršitelj više informatičkih kolegija na stručnim, specijalističkim i sveučilišnim preddiplomskim i diplomskim studijima na Učiteljskom fakultetu Sveučilištu u Zagrebu, na Medijskom Sveučilištu u Koprivnici i Varaždinu, na Sveučilištu u Puli, Sveučilištu u Münsteru (Njemačka), na FPMOZ Sveučilišta u Mostaru (BiH), na Veleučilištu u Karlovcu, te na Visokoj školi za poslovanje i upravljanje "Baltazar Adam Krčelić" s pravom javnosti u Zaprešiću i na Visokom učilištu "Effectus" - Visokoj školi za financije i pravo, Zagreb. Trenutno (na stručnim, specijalističkim i sveučilišnim dodiplomskim i diplomskim studijima) drži kolegije: "Osnove informatike", "Uvod u baze podataka", "Informacijski sustavi", "Poslovni informacijski sustavi", "Informatika", "Odnosi s javnostima i internet", "Informacijski sustavi (uporaba IKT i GIS-a) u turizmu", "Novi mediji u odgoju i obrazovanju", "Upravljanje znanjem", "Novi mediji i međunarodno obrazovno tržište" i "Upravljanje projektima". Također, na znanstvenom poslijediplomskom doktorskom studiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu drži kolegije "Informacijska potpora projektnom menadžmentu" i "Upravljanje neusklađenostima u projektnom menadžmentu", a na znanstvenom poslijediplomskom doktorskom studiju Učiteljskog fakulteta Sveučilištu u Zagrebu drži kolegije "Informacijski sustavi u odgoju i obrazovanju" i "ICT za informacijsku potporu projektnom menadžmentu u školi". Obnašao je dužnost dekana Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u dva puna trogodišnja mandata, od 2006. do 2009. i od 2009. do 2012. godine, a od 2006. godine do listopada 2013. Obnašao je i dužnost predstojnika Katedre za informacijske znanosti. Na Sveučilištu sjever (bivšem Medijskom Sveučilištu), u Koprivnici i Varaždinu, obnašao je dužnost pročelnika sveučilišnog odjela Odnosi s javnostima, od početka 2013. do 1. listopada 2013. godine, od kada obnaša i dužnost prorektora za znanstveno-umjetnički rad i međunarodnu suradnju, a od siječnja 2014. do veljače 2015. obnašao je dužnost pročelnika Odjela elektrotehnike. Bio je recenzent mnogim međunarodnim i domaćim znanstvenim radovima, znanstvenim i stručnim projektima, visokoškolskim udžbenicima i priručnicima iz područja informacijskih znanosti. Bio je voditelj i glavni istraživač (od 2007. do 2014.) znanstveno istraživačkog projekta MZOiS RH "Analitički model praćenja novih obrazovnih tehnologija u cjeloživotnom učenju" (pod br. 227-2271694-1699), a u sklopu EU programa suradnik istraživač (od 2006. do 2009.) na međunarodnom projektu TEMPUS III JEP_40109_2005 „Learning for Europe“ (koordinatori Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište u Münsteru), te u sklopu EU programa i suradnik istraživač (od 2009. do 2012.) na međunarodnom projektu TEMPUS IV JP_159048_2009 „Modernising Teacher Education in a European Perspective“ (koordinatori Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište u Münsteru). Također, bio je znanstveni suradnik istraživač (od 2013. do 2014. godine) na domaćem znanstveno-istraživačkom projektu (koji je dobio kratkoročnu financijsku potporu istraživanja Sveučilišta u Zagrebu) glavnog istraživača prof.dr.sc. Siniše Fajta (FER-Zagreb) sa temom istraživanja: "Vrednovanje kvalitete multimedijskih edukacijskih prostora i sustava". Trenutno je znanstveni suradnik istraživač (od 17.11.2015. do 31.08.2018. godine) na međunarodnom znanstveno-istraživačkom EU projektu (kojeg je nositelj Sveučilište Sjever) „Širenje pristupa Europske Unije pri pružanju usluge osiguranja kvalitete visokog obrazovanja zemljama partnerima primjenom osiguranja kvalitete” u okviru Erasmus+ programa, podprograma Jean Monnet. Isti projekt financira izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu Erasmus+: Savezi za visoko obrazovanje – znanje, Bolonjska potpora, Jean MONNET. Temelj je odluka br. 2015 – 3091 / 001 – 001, a broj projekta je: 565454-EPP-1-2015-1-HR-EPPJMO-NETWORK. Pet (5) godina (od 2006. do 2010.) bio je član uredništva i predsjednik uređivačkog odbora međunarodnog znanstvenog časopisa „Metodika“ (Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu), za područje Informatička metodika. Od 2010. do 2016. (više od 5 godina) je član uredništva i zamjenik glavnog urednika u međunarodnom znanstvenom časopisu (kojeg je on osnovao): "Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje" (Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu). Dobitnik je mnogih međunarodnih nagrada i priznanja. Član je (engl. "Fellow") od 4.8.2004., i počasni doktor (engl. "Doctor Honoris Causa", skr. Dr.H.C.) od 2.8.2007. te gostujući profesor (engl. "Visiting Professor") od 6.8.2009. Međunarodnog instituta za napredne studije u domeni sustavnih istraživanja, informatici i u kibernetici (engl. "International Institute for Advanced Studies on Systems Research, Informatics and Cybernetics", skr. IIAS) sa sjedištem Windsoru u Ontariu (Kanada). Od svibnja 2013. godine (do danas) član je APCEO i stariji savjetnik APCEO (engl. Senior Advisor of Asia-Pacific CEO Association Worldwide). Bio je ravnatelj I osnivač Europskog centra za napredna i sustavna istraživanja (ECNSI) sa sjedištem u Zagrebu (od 2005. do 2015.). Član je Hrvatskog društva za operacijska istraživanja (HDOI) sa sjedištem u Zagrebu (od 1996. do danas). Član je Hrvatske strukovne udruge eksperata i sudskih vještaka (HSUSESV) sa sjedištem u Zagrebu (od 1999. do danas). Član je Matice hrvatske (MH) sa sjedištem u Zagrebu (od 2006. do danas). Bio je član Senata Sveučilišta u Zagrebu i član Vijeća područja društvenih i humanističkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (od 2006. do 2012.). Od 2013. godine do danas je član Senata Sveučilišta sjever (prije Medijskog sveučilišta) i predsjeda Vijećem područja društvenih i humanističkih znanosti Sveučilišta Sjever, te je zamjenik voditeljice Etičkog povjerenstva Sveučilišta Sjever. Bio je koordinator za info-sustave za cijeli Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a od 2001. do 2007. Godine, te je bio administrator sustava „Statistica“ i koordinator za „CARNET“ (prvo na Visokoj policijskoj školi, pa od 2003. do 2005. u Zaprešiću, na Visokoj školi za poslovanje i upravljanje "Baltazar Adam Krčelić", s pravom javnosti). Potpuno vlada engleskim jezikom, a služi se njemačkim, talijanskim i indonežanskim jezikom, te se služi i latinskim jezikom. Napredni je korisnik više računalnih, projektnih programskih paketa, statističkih paketa i simulacijskih programa. Vještak je za mono-daktiloskopiju i informatiku. Vozač je za više kategorija vozila (B, C, G i H). Branitelj je i nositelj spomenice domovinskog rata. Oženjen je i otac je dvoje odrasle djece (sina Vladimira i kćeri Ane). Dobro poznaje i koristi gotovo sve vrste računala, posjeduje potrebne organizacijske i komunikacijske vještine. Radom je iskazao da poznaje i primjenjuje sociološke i pedagoške metode u radu sa svojim kolegama i suradnicima, a poznavanje i korištenje metodologije znanstveno-istraživačkog rada njegova je specijalnost u svakodnevnom radu, kao i neprestana spremnost za stalno usavršavanje, napredak u struci i timski rad. Vladimir ŠIMOVIĆ je još od studentskih dana pokazao sklonosti za rad u informatičkoj struci, interes za informacijske sustave i istraživački rad u informatičkoj domeni. Kao student poslijediplomskog magistarskog studija objavio je svoje prve istraživačke radove: "Utjecaj informatizacije na izgradnju informacijskog sistema školskog centra u Zadru", 1986.; "Evaluacija programa za bibliografske baze podataka", 1987.; "Prikaz metoda: SAD i SADT ("Strukturne analize i dizajna" i "Tehnike strukturne analize i dizajna") ", 1987.; "Utjecaj stupnja informatizacije okoline na izgradnju Informacijskog sistema AŠC u Zadru", 1989. Zbog izgradnje sustava Nacionalne i sveučilišne knjižnice RH u Zagrebu (NSK) zapažen je bio njegov magistarski rad pod naslovom "Metode projektiranja programske podrške bibliotečno-informacijskog sistema", 1990. godine kojeg je izmijenjenog i u djelovima publicirao nekoliko godine kasnije u dvije monografije. Zapažen je bio i njegov doktorski rad pod naslovom "Izgradnja modela operativne i strateške analitike, s posebnostima u kaznenim djelima", 2000. godine, a u kojem je dokazao mogućnost izgradnje i ostvarenja suvremenog modela operativne i strateške analitike, s posebnostima u kaznenim djelima (organiziranog kriminaliteta i dr.), i u njegovoj programskoj izvedbi. Rad je u izmijenjenom i dograđenom obliku publicirao nekoliko godina kasnije u jednoj monografiji, a njegove istraživačke dijelove u par znanstvenih članaka. Isti je iskorišten za razvoj suvremene kriminalističke analitike i kriminalističke informatike u RH (i šire), te istoimenih kolegija koje je ustanovio i predavao na VPŠ u Zagrebu. Ovladavajući metodologijama, metodama i tehnikama projektiranja i izgradnje informacijskih sustava i primjenjujući ih u rješavanju problema izgradnje Informacijskih sustava: AŠC u Zadru i VPŠ u Zagrebu (gdje je tada radio i predavao), do 1993. godine, ušao je u polje informacijskih znanosti i zaposlio se na Katedri za informatiku sa statistikom na VPŠ u Zagrebu. Svoju znanstvenu djelatnost usmjeravao je primarno ka informacijskom sustavima, za što je preduvjet bio znanje programskih alata za projektiranje i izgradnju informacijskih sustava te baza i banaka podataka, poznavanje programskih jezika, algoritama i struktura podataka, arhitekture računala, mreža i softverskog inžinjeringa, pa zato već 1987. godine upisuje zajednički poslijediplomski studij informacijskih znanosti, smjer informacijski sustavi, na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu (sada FOI). Svoj je doktorski rad pod naslovom "Izgradnja modela operativne i strateške analitike, s posebnostima u kaznenim djelima", prijavio i (odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu) uspješno obranio 3. srpnja 2000. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu. U radu je potpuno razrađen znanstveni pristup razvoja pravno-kriminalističke informatike i analitike, s posebnim osvrtom na informacijsko i analitičko pro-aktivno predviđanje, detekciju i praćenje kaznenih djela organiziranog kriminaliteta. Izrađeni su svi modeli informatičkih algoritama za razvoj strateške, taktičke i operativne analitike te za razvoj kriminalističke informatike sa odgovarajućim podacima i obrascima, akcijama i postupcima. U doktorskom radu je postavljen temelj za razvoj suvremene kriminalističke analitike i kriminalističke informatike u RH, te šire (npr. uspostavljeni su modeli za informatičko praćenje "traga novca" te modeli za kriminalističko i informatičko "profiliranje", i dr.). Njegov znanstveni interes je već 32 godine usmjeren uglavnom k razvitku informacijske znanosti u nas i svijetu, uz njezinu primjenu u kriminalistici, učiteljstvu i pedagogiji (odgojnim znanostima), statistici, financijama i ekonomiji, nastavi, knjižničarstvu, a u posljednjih nekoliko godina u projektnom menadžmentu, operacijskim istraživanjima i upravljanju znanjem. Posebno je bio usmjeren prema razvoju: (a) teorije i prakse projektiranja i izgradnje informacijskih i multimedijskih sustava; (b) upravljanja projektima i informacijske potpore projektnom upravljanju, te upravljanja znanjem; (c) kriminalističke informatike i informatičke analitike; te (d) referentnim metodama analitike i operacijskih istraživanja. U znanstvenom je (a i stručnom) radu surađivao s vrlo velikim brojem suradnika iz različitih grana znanosti (od ekonomije i financija, projektnog upravljanja i planiranja, elektrotehnike i matematike do kriminalistike, pedagogije, sociologije, psihologije, pravnih znanosti, i naravno informacijske znanosti) te je nastojao usavršavati svoje znanje i svoju sposobnost znanstvene komunikacije između različitih područja, polja i grana znanosti sa ciljem da pruži što veći doprinos primjeni informatike i informacijske znanosti u društvenim i humanističkim znanostima. Sudjelovao je kao suradnik - istraživač na nizu znanstveno-istraživačkih projekata MZOiŠ RH, redom (pregled mojih projektnih aktivnosti): 1. Od 1993. do 1995. godine sudjeluje u znanstveno-istraživačkom projektu iz područja operativne tehnike pod nazivom: "Optimalizacija procjene brzine u analizama prometnih udesa primjenom računala" (MZT i MUP-RH, VPŠ Zagreb, nositelj projekta: prof. dr. sc. Ivan Jelić, dipl. ing., zamjenik: mr. sc. Vladimir Šimović), a koji se odnosio na primjenu informatičkih i znanstveno utemeljenih analitičkih metoda u strukturiranju modela optimalizacije procjene brzine u analizama prometnih udesa primjenom računala. 2. Od 1996. do kraja 1997. godine sudjeluje kao suradnik istraživač na projektu Ministarstva znanosti i tehnologije RH te dijelom i MUP RH pod nazivom: "Interventni kineziološki program policijskih djelatnika" (projekt pod vodstvom prof. dr. sc. Davorina-Josipa Rubeše), a koji se odnosi na primjenu informatičkih i kineziološko-analitičkih metoda u strukturiranju i "pilot" provedbi interventnog kineziološkog programa za policijske djelatnike. 3. Od 1998. do 2001. godine sudjeluje kao suradnik istraživač na projektu Ministarstva znanosti i tehnologije RH broj 2-09-366 pod nazivom: "Razvoj i implementacija informacijskih znanosti u pomorskoj brodogradnji Republike Hrvatske" (nositelj projekta: prof. dr. sc. Slavko Šimundić), a koji se odnosi na primjenu znanstveno utemeljenih metoda (metoda operacijskih istraživanja, analitičkih i informatičkih) u razvoju i implementaciji informacijskih znanosti u pomorskoj brodogradnji RH. Povodom uspješno provedene prve dionice projekta dana 9. lipnja 1998. godine u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti on je održao pozvano predavanje na temu "Temelji strukture inteligentnih informacijskih sustava primjenjivih u pomorstvu - s osvrtom na moguće aplikacije kod primjene polimernih materijala", a u sklopu glavne teme: "Primjena polimernih materijala u pomorstvu" prof. dr. sc. Z. Hella (istraživača na istom projektu), a u organizaciji Znanstvenog vijeća za pomorstvo i u suradnji sa Sekcijom za petrokemiju i Sekcijom za makromolekule Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa. 4. Od 2001. do kraja 2003. godine sudjeluje kao suradnik istraživač na projektu Ministarstva znanosti i tehnologije RH broj 2-09-366 (broj 128024 u Policijskoj akademiji) pod nazivom: "Razvoj i implementacija informacijskih znanosti u pomorskoj brodogradnji Republike Hrvatske" (nositelj projekta: prof. dr. sc. Slavko Šimundić), a koji se odnosi na primjenu znanstveno utemeljenih metoda (metoda operacijskih istraživanja, analitičkih i informatičkih) u razvoju i implementaciji informacijskih znanosti u pomorskoj brodogradnji RH. 5. Od 2001. do 2003. sudjeluje kao suradnik istraživač iz druge ustanove na projektu Fakulteta organizacije i informatike i Ministarstva znanosti i tehnologije RH pod nazivom: "Inteligentni sustavi za potporu odlučivanju" (br. 016001, ugovorenom temeljem javnog poziva od 28.05.1997. godine, glavni istraživač: prof. dr. sc. Božidar Kliček, ustanova: Fakultet organizacije i informatike), a koji je za cilj imao istražiti, razviti i primijeniti napredne metodologije i tehnologije, te prenijeti i prilagoditi iskustva iz razvijenih zemalja, za poboljšanje strateških, taktičkih i operativnih odluka u RH. Naglasak je bio na unaprjeđenju hrvatske Nacionalne informacijske infrastrukture (NII), uporabom inteligentnih sustava, analitičkih metoda i metoda za potporu odlučivanju, računalnih komunikacija na nacionalnoj razini (CARNet), kao i multimedijskih sustava. Svrha projekta je bila ovladavanje i razvoj suvremenih metodologija i tehnologija za upravljanje složenim sustavima u svrhu njihove prilagodbe u RH, sukladno nacionalnim potrebama i uvjetima. Unaprjeđivanje metodologije i tehnologije upravljanja i odlučivanja bio je preduvjet za buduće organizacijske promjene, diseminaciju potrebnog znanja, poboljšanje kompetencije i razumijevanja stručnjaka. 6. Od 2002. do 2005. godine sudjeluje kao suradnik istraživač na projektu Ministarstva znanosti i tehnologije RH broj ugovora 354-13-0311-2000 (broj 130737 u PA) pod nazivom: "Provedbena analiza modela osiguranja autentičnosti i trajnosti elektroničkih dokumenata" (nositelj projekta: prof. dr. sc. Miroslav Kržak), a koji se odnosi na primjenu informatičkih i znanstveno utemeljenih analitičkih metoda u provedbenoj analizi modela osiguranja autentičnosti i trajnosti elektroničkih dokumenata. Također bio je voditelj jednog (1) nacionalnog znanstveno-istraživačkog projekta, a sudjelovao je u četiri (4) međunarodna znanstveno-istraživačka projekta i jednom (1) domaćem znanstveno-istraživačkom projektu, redom: 1. Bio je znanstveni suradnik istraživač (od 2006. do 2009. godine) na međunarodnom (europskom) znanstveno-istraživačkom projektu TEMPUS III JEP_40109_2005 pod nazivom "Learning for Europe", a čiji su koordinatori Sveučilište u Zagrebu (Učiteljski fakultet) i Sveučilište u Münsteru (Njemačka). 2. Bio je znanstveni suradnik istraživač (od 2009. do 2012. godine) na međunarodnom (europskom) znanstveno-istraživačkom projektu TEMPUS IV JP_159048_2009 pod nazivom "Modernising Teacher Education in a European Perspective", a čiji su koordinatori Sveučilište u Zagrebu (Učiteljski fakultet) i Sveučilište u Münsteru (Njemačka). 3. Bio je stručni suradnik i znanstveni suradnik istraživač u okviru "Erasmus Mundus Basileus II" natječajem dobijene nagrade: "staff mobility grant" in the framework of the "Basileus II" project at the University of Shkodra from 16 June 2010 until 14 July 2010. 4. Bio je (od 2007. do 2014.) glavni istraživač i voditelj znanstveno-istraživačkog projekta financiranog od MZOiS RH pod br. 227-2271694-1699 i nazivom: "Analitički model praćenja novih obrazovnih tehnologija u cjeloživotnom učenju" na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 5. Bio je znanstveni suradnik istraživač (od 2013. do 2014. godine) na domaćem znanstveno-istraživačkom projektu (koji je dobio kratkoročnu financijsku potporu istraživanja Sveučilišta u Zagrebu) glavnog istraživača prof.dr.sc. Siniše Fajta (FER-Zagreb) sa temom istraživanja: "Vrednovanje kvalitete multimedijskih edukacijskih prostora i sustava". 6. Trenutno je znanstveni suradnik istraživač (od 17.11.2015. do 31.08.2018. godine) na međunarodnom znanstveno-istraživačkom EU projektu (kojeg je nositelj Sveučilište Sjever) „Širenje pristupa Europske Unije pri pružanju usluge osiguranja kvalitete visokog obrazovanja zemljama partnerima primjenom osiguranja kvalitete” u okviru Erasmus+ programa, podprograma Jean Monnet. Isti projekt financira izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu Erasmus+: Savezi za visoko obrazovanje – znanje, Bolonjska potpora, Jean MONNET. Temelj je odluka br. 2015 – 3091 / 001 – 001, a broj projekta je: 565454-EPP-1-2015-1-HR-EPPJMO-NETWORK. Bio je do danas (početak 2016) uspješan mentor/komentor za devet (9) doktorskih radova. Sudjelovao je na oko sedamdest (70) inozemnih i domaćih znanstvenih skupova i kolokvija (većinom međunarodnih). Do 2016.g. je objavio ukupno 15 monografija (knjiga) od kojih je jedna (1) objavljena u tiskanom i u on-line izdanju, dvije (2) su prvo i drugo dopunjeno i izmijenjeno idanje, a od toga su 2 sveučilišna udžbenika. Ukupno je objavio 5 poglavlja u međunarodnim znanstvenim monografijama (knjigama) i 1 poglavlje u domaćoj monografiji (knjizi), te ukupno preko 100 znanstvenih radova (do izbora u red.prof.u tr.zv. imao je: 51 a1 i 50 a2) i 63 stručna rada (bez 14 knjiga). Već početkom 2014. godine radovi su mu zastupljeni i citirani u relevantnim bazama podataka (npr. [temeljem potvrde NSK-ZG] Zastupljenost radova u bazama podataka: Web of Science® Social Sciences Citation Index (SSCI) -1955-present: 5; SCOPUS: 8; EconLit with Full Text: 5; Inspec: 10; Citiranost radova u bazama podataka: Ukupan br. citata u Web of Science® (Cited Reference Search): 5; Ukupan br. citata u Scopus-u: 43; Ukupan br. citata u Google znalac: 56.). Sada je to daleko veći broj. Njegov znanstveni rad je bio izuzetno plodan i danas traje gotovo nesmanjenim intezitetom. Vladimir ŠIMOVIĆ počeo je svoju predavačku karijeru kao nastavnik općih informatičkih i stručnih kolegija na Katedri za informatiku AŠC u Zadru od 1983. i do 1991. kao koordinator za sve informatičke kolegije. Tijekom domovinskog rata, radio je na poslovima automatske obrade podataka i na informatičkom obrazovanju odraslih, u PU Zadar. Nakon toga je radio na Katedri za informatiku sa statistikom na VPŠ u Zagrebu, prvo kao predavač (od 1. listopada 1993.) na jednom (1) kolegiju "Statistika i informatika u unutarnjim poslovima" (programi "kriminalist" i "diplomirani kriminalist"), pa kao viši predavač (od 15. travnja 1997.) i kao docent (od 27. lipnja 2001. do 2002.) na diplomskom sveučilišnom (znanstvenom) studiju, gdje predaje i postaje nositelj još šest (6) kolegija: "Uvod u statistiku i informatiku", "Informacijski sustavi MUP-a RH", "Funkcijska informatika I", "Informacijski sustavi", "Funkcijska informatika II", te "Kriminalistička informatika". Do 2009. održao je preko dvije tisuće (2000) norma sati nastave na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Visokoj školi za poslovanje i upravljanje "Baltazar Adam Krčelić", s pravom javnosti, u Zaprešiću, te dr. Nastojao je razvijati i metodički unaprijediti nastavni proces primarno na području informacijskih i komunikacijskih znanosti, a u domeni primjene informacijskih sustava i temeljnih informatičkih predmeta u učiteljstvu, odgojiteljstvu i poslovanju. Od 2009. do danas održao je ukupno sedamsto (700) norma sati nastave na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, predavajući na četiri (4) kolegija: "Osnove informatike", "Uvod u baze podataka", "Informacijski sustavi" i "Programiranje". Do zadnjeg izbora na sveučilišnim integriranim preddiplomskim i diplomskim učiteljskim studijima bio je nositelj i predavač na ukupno sedam (7) kolegija (u Zagrebu, Petrinji i Čakovcu): "Osnove informatike", "Uvod u baze podataka", "Informacijski sustavi", "Strukture podataka i algoritmi", "Programiranje", "Funkcionalna informatika" i "Inteligentni sustavi u obrazovanju". Na Sveučilištu u Münsteru (Njemačka) bio je nositelj i predavač (od zadnjeg izbora) na jednom (1) kolegiju "Novi mediji i međunarodno obrazovno tržište" i održao je ukupno šezdeset (60) norma sati nastave i trideset (30) norma sati e-učenja. Nastava se izvodila u sklopu jednogodišnjeg međunarodnog diplomskog studija "Menadžment i savjetovanje za europsko obrazovanje" (nositelji zajedničkog međunarodnog studija su Westfälische Wilhelms Universität Münster, Institut za odgojne znanosti i Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet), a tijekom triju akademskih godina 2008./2009., 2010./2011. i 2012./2013. Na Fakultetu prirodno-matematičkih i odgojnih znanosti (FPMOZ) Sveučilišta u Mostaru (BiH) održao je (od 2011. do danas) ukupno sto dvadeset (120) norma sati nastave, na specijalističkim i sveučilišnim preddiplomskim i diplomskim studijima, gdje je bio nositelj i predavač na tri (3) kolegija "Informacijski sustavi (uporaba IKT i GIS-a) u turizmu", "Upravljanje znanjem" i "Novi mediji u odgoju i obrazovanju. Na Odjelu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u Puli, na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju, (akademske godine 2011./2012.) bio je nositelj i predavač na tri (3) kolegija "Informacijski sustavi", "Metodologija istraživanja u odgoju I" i "Metodologija istraživanja u odgoju II" i održao ukupno dvjesto trideset i dva i pol (232,5) norma sata nastave. Na Sveučilištu Sjever u Koprivnici i Varaždinu (prije Medijskom sveučilištu), na specijalističkim i sveučilišnim preddiplomskim i diplomskim studijima održao je ukupno sto i šesnaest (116) norma sati nastave (od 2012. do 2015.) kao nositelj i predavač na tri (3) kolegija: "Odnosi s javnostima i internet", "Informatika" i "Poslovni informacijski sustavi". Na Veleučilištu u Karlovcu, na specijalističkom diplomskom studiju "Poslovno upravljanje" bio je nositelj i predavač na jednom (1) kolegiju "Upravljanje projektima" (do zadnjeg izbora) i održao ukupno sto devedeset i dva (192) norma sata nastave. Nakon prethodnog izbora (od 2009.) održao je ukupno dvije tisuće sto i dvadeset (2120) norma sati nastave na Visokoj školi za poslovanje i upravljanje "Baltazar Adam Krčelić", s pravom javnosti, u Zaprešiću. Na stručnim preddiplomskim studijima poslovanja i upravljanja; menadžmenta u kulturi, menadžmenta uredskog poslovanja (od 2001. godine) bio je nositelj i predavač na dva (2) kolegija: "Osnove informatike" i "Informacijski sustavi", a do zadnjeg izbora i na kolegiju "Informacijski sustavi ureda". Do prethodnog izbora u zvanje na specijalističkom diplomskom studiju projektnog menadžmenta bio je nositelj i predavač na kolegiju "Informacijska potpora projektnom menadžmentu". Na Visokom učilištu Effectus - Visokoj školi za financije i pravo, Zagreb, bio je (od 2010. godine) nositelj i predavač na jednom (1) kolegiju "Osnove informatike" (do zadnjeg izbora) i održao je ukupno dvjesto četrdeset (240) norma sati nastave. Njegova poslijediplomska nastavna djelatnost bila je vrlo aktivna. Od 1997. do 2002. godine na stručnom poslijeplomskom studiju "Nasilnički kriminalitet" VPŠ u Zagrebu bio je izvoditelj vježbi na tri (3) kolegija: "Statistika", "Informatika" i "Funkcijska informatika" (nositelj kolegija je prvo bio prof. dr. sc. Slavko Šimundić, a on od 2001.). Njegovi udžbenici "Policija i informatika" (1998.) te "Uvod u kriminalističku analitiku: s praktikumom" (2002.) su postali obvezna nastavna literatura (za kolegije: "Informatika" i "Funkcijska (kriminalistička) informatika") za studente stručnog poslijeplomskog studija. Na poslijediplomskom doktorskom studiju informacijskih znanosti Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu bio je nositelj i predavač na dva (2) kolegija „Informacijska potpora projektnom menadžmentu" i "Upravljanje neusklađenostima u projektnom menadžmentu" (od 2003. do danas). Na poslijediplomskom doktorskom studiju "Odgoj i obrazovanje" na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu, a u okviru modula „Informatika u obrazovanju“ bio je nositelj i predavač na kolegijima „Informacijska potpora projektima u školi" i „Projektna nastava u školi" (od 2012. do danas). Na poslijediplomskom doktorskom studiju "Rani odgoj i obvezno obrazovanje" na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a u okviru modula „Informatika u odgoju i obrazovanju“ bio je voditelj istoimenog modula te nositelj i predavač na dva (2) kolegija „Informacijski sustavi u ranom odgoju i obrazovanju" i „Informacijska potpora projektima u školi" (od 2008.). Njegovi udžbenici: "Statistika u informacijskom društvu - za nematematičare" (2008.), "Osnove informatike - uvod" (2010.) i "Uvod u informacijske sustave - 2. dopunjeno i izmijenjeno izdanje" (2010.) koriste se kao obvezna literatura za kolegije: "Uvod u statistiku", "Osnove informatike", "Informacijski sustavi" i „Informacijski sustavi u ranom odgoju i obrazovanju" te dr., a koji se predaju na sveučilišnom (znanstvenom) integriranom preddiplomskom i diplomskom učiteljskom studiju te poslijediplomskom doktorskom studiju na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, kao i na drugim srodnim fakultetima i visokim školama društvene i humanističke orijentacije. Od 1993. godine do danas on je predavao ukupno trideset i četiri (34) kolegija na stručnim, specijalističkim i sveučilišnim, preddiplomskim i diplomskim studijima, na visokim školama i fakultetima u Zagrebu, Petrinji, Čakovcu, Koprivnici, Varaždinu, Puli, Karlovcu, Zaprešiću, Münsteru (Njemačka) i Mostaru (BiH). Od 1997. godine do danas je neprekidno predavao ukupno četiri (4) kolegija na različitim poslijeplomskim studijima u Zagrebu. U domeni izrade nastavnih programa Vladimir ŠIMOVIĆ: - Suautor je i suosnivač prijedloga specijalističkog cjeloživotnog sveučilišnog programa redovne nastave „Pedagogija zajedništva i Agazzi metoda” - Sa katoličkom udrugom ‘Fokolari’ i Institutom ‘Sophia’ iz Italije te prof.dr. Michele De Beni - predstojnikom Odjela pedagogije u Veroni; pred. Anna Lisa Gasparini, u suradnji sa Učiteljskim fakultetom u Zagrebu, 2009. i 2010. godine", gdje su objavljena trojezična (talijanski, hrvatski i engleski jezik) izdanja knjiga: (a) Pedagogija zajedništva i Agazzi metoda / De Beni, Michele; Šimović, Vladimir; Gasparini, Anna Lisa (ur.). Zagreb : Učiteljski fakultet, Zagreb, 2013 (monografija - talijanski, hrvatski i engleski jezik) (b) Šimović, Vladimir. E-obrazovanje, E-learning, Educazione e processi E- learning // Pedagogija zajedništva i Agazzi metoda / De Beni, Michele ; Šimović, Vladimir ; Gasparini, Anna Lisa (ur.). Zagreb : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013. Str. 30-37. (talijanski, hrvatski i engleski jezik) - Suautor je "Prijedloga pojačanog petogodišnjeg sveučilišnog programa redovne nastave informatike za Učiteljski fakultet u Zagrebu, 2005., 2006., 2007. i 2008. godine". - Samostalni je autor "Prijedloga pojačanog trogodišnjeg stručnog programa nastave informatike Učiteljski fakultet u Zagrebu, 2005., 2006., 2007. i 2008. godine". - Samostalni je autor "Prijedloga pojačanog četverogodišnjeg programa redovne nastave informatike za Učiteljsku akademiju, 2002., 2003., 2004. i 2005. godine". - Samostalni je autor "Prijedloga pojačanog dvogodišnjeg programa izvanredne nastave informatike za Učiteljsku akademiju, 2004. i 2005. godine". - Suautor je (u radnoj grupi: M. Jurina, Šimović, Vladimir, M. Dumančić) "Prijedloga trogodišnjeg programa nastave kolegija informatike na stručnom dodiplomskom studiju u Zaprešiću, na Visokoj školi za poslovanje i upravljanje "Baltazar Adam Krčelić", s pravom javnosti, 2001., 2002., 2003., 2004., 2005., 2006., 2007. i 2008. godine", te na stručnom diplomskom studiju u Zaprešiću, 2005., 2006., 2007. i 2008. godine". - Samostalno je izradio i uveo kompletan modul „Informatika u odgoju i obrazovanju“ u program poslijediplomskog doktorskog studija "Rani odgoj i obvezno obrazovanje" na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te je samostalno napisao nove programe za šest (6) kolegija na istom modulu. - Napisao je programe za dva (2) kolegija na poslijediplomskom doktorskom studiju Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. - Samostalno je izradio i uveo četiri (4) nova predmeta na preddiplomskim i na diplomskim studijima Fakulteta i Visokih škola u Zagrebu, Koprivnici i Varaždinu, gdje je unaprijedio predavanja i izvođenje seminara i vježbi za četiri (4) kolegija "Osnove informatike", "Informacijski sustavi", "Uvod u baze podataka" i "Upravljanje projektima" ustrojbom većeg broja zadataka i objavljivanjem više monografija, priručnika i dvaju sveučilišnih udžbenika. Bio je mentor/komentor u izradi ukupno dvjesto četrdeset i četiri (244) diplomska i završna rada te devet (9) doktorskih radova. Njegovi udžbenici i (znanstvene) monografije "Policija i informatika" (1998.), "Uvod u kriminalističku analitiku: s praktikumom" (2002.), "Statistika u informacijskom društvu - za nematematičare" (2008.), "Osnove informatike - uvod" (2010.), "Uvod u informacijske sustave - 2. dopunjeno i izmijenjeno izdanje" (2010.), "Projektni menadžment i informacijska potpora" (2011.), "Uvod u baze podataka" (2012.), "Slobodan softver u obrazovanju" (2013.), te sveučilišni udžbenici "Suvremeni informacijski sustavi" (2013.) i "Smisao RPG sustava virtualnog igranja uloga" (2013.) postali su obvezna nastavna literatura za studente više poslijediplomskih, diplomskih i preddiplomskih studija u Zagrebu, Petrinji, Čakovcu, Koprivnici, Varaždinu, Puli, Karlovcu, Zaprešiću, Münsteru (Njemačka), Mostaru i Sarajevu(BiH) te dr. Koriste se na poslijediplomskom doktorskom studiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, poslijediplomskom doktorskom studiju Pedagoškog fakulteta Sveučilišta u Sarajevu i na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, kao i na preddiplomskim i diplomskim studijima drugih srodnih fakulteta i visokih škola primarno društvene i humanističke orijentacije te tehničke i prirodne orijentacije. Objavom serije knjiga i skripata s tematikom iz: osnova informatike, uvoda u informacijeke sustave i baze podataka, zaštite elektroničkih informacija, primjene metodičko-didaktičkih pravila (temeljem priručnika) za poučavanje programiranja (u C i C++ programskim jezicima prema Addie modelu, uz multimedijski pristup i praktične primjere) i primjene slobodnog softvera (i novih medija) u obrazovanju, a koje su se temeljile na najsuvremenijem razvoju IKT i programiranja, Vladimir ŠIMOVIĆ znatno je unaprijedio pristup učenju suvremenih programskih jezika i alata, afirmirao je informacijske znanosti kao strukovnu i znanstvenu disciplinu te je u velikoj mjeri povisio i stupanj informatičke pismenosti. Na mnogim fakultetima, visokim i srednjim školama u Hrvatskoj, te su knjige već prije par godina postale i osnovna literatura. Vladimir ŠIMOVIĆ je bio jedan od utemeljitelja uvođenja nastave informatike ne samo na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu nego i na Visokoj policijskoj školi (VPŠ) u Zagrebu na diplomskom sveučilišnom studiju kriminalistike, te na Visokoj školi za poslovanje i upravljanje "Baltazar Adam Krčelič", s pravom javnosti, u Zaprešiću. Autor je gotovo cjelokupnog programa studija "modula informatike" na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (od 2003.), a bio je suautor nastavnog plana i programa i predavač na više od pet nastavnih predmeta. Uveo je niz informatičkih kolegija u dodiplomsku i poslijediplomsku nastavu, i afirmirao informacijske sustave i upravljanje projektima (kroz predmete koje izvodi Katedra za informacijske znanosti na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i dr.) kao stožernu granu studija odgojnih znanosti u modulu informatike, koja svoje mjesto ima u integriranom dodiplomskom (preddiplomskom) i diplomskom studiju, te poslijediplomskom znanstvenom, doktorskom studiju odgojnih znanosti. U radu sa studentima postizao je iznadprosječne rezultate, posebice zbog njegovog nastojanja da se primjeni široki spektar znanja, sposobnosti i komunikacije te predavačkog umijeća. Iz svega navedenoga može se zaključiti da mu je nastavni rad bio izuzetno uspješan. Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova 1. Ivor, Milošević. Modeliranje implementacije i održivoga razvoja centralizirane i modularne računalne infrastrukture u sveučilišnom okruženju / doktorska disertacija. Zagreb : Filozofski fakultet, 10.3. 2016., 223 str. Voditelj: Šimović, Vladimir 2. Varga, Matija. Unaprjeđenje upravljanja informacijskim sustavima u javnom sektoru / doktorska disertacija. Zagreb : Filozofski fakultet, 15.12. 2014., 387 str. Voditelj: Šimović, Vladimir 3. Šiber-Makar, Katarina. Informacijsko-analitički modeli upravljanja znanjem u suvremenim gospodarskim tvrtkama i konkurentska prednost / doktorska disertacija. Zagreb : Filozofski fakultet, 11.9. 2012, 218 str. Voditelj: Šimović, Vladimir ; 4. Morović, Vinko. Razvoj informacijsko-analitičkoga modela suvremene turističke ponude grada / doktorska disertacija. Zagreb : Filozofski fakultet, 07.10. 2012, 234 str. Voditelj: Šimović, Vladimir ; 5. Oreški, Predrag. Utjecaj slobodnoga softvera otvorenog izvornoga koda na izvođenje nastave informatike u osnovnom obrazovanju u RH / doktorska disertacija. Zagreb : Filozofski fakultet, 03.04. 2011., 163 str. Voditelj: Šimović, Vladimir. 6. Dumančić, Mario. Razvoj analitičkog modela cjeloživotnog obrazovanja / doktorska disertacija. Zagreb : Filozofski fakultet, 07.10. 2008, 291 str. Voditelj: Šimović, Vladimir ; Jurić, Vladimir 7. Maletić, Franjo. Informacijsko modeliranje razvoja novinske industrije u digitalnoj eri / doktorska disertacija. Zagreb : Filozofski fakultet, 15.10. 2008., 428 str. Voditelj: Boras, Damir ; Šimović, Vladimir 8. Ogrizek, Ivana. Razvoj informacijsko-analitičkog modela za vrednovanje vizualnih informacija u elektroničkim edukacijskim sustavima / doktorska disertacija. Zagreb : Filozofski fakultet, 18.03.2008. 2008., 245 str. Voditelj: prof.dr.sc. Vladimir Šimović 9. Zovko, Vatroslav. Razvoj informacijsko-analitičkog modela korištenja sustavnog pristupa u projektnom menadžmentu / doktorska disertacija. Zagreb : Filozofski fakultet Zagreb, 15.06. 2008, 203 str. Voditelj: Šimović, Vladimir.

Kompetencije

Kompetencije: znanstveni savjetnik, redoviti profesor doktor u trajnom zvanju (Društvene znanosti / Informacijske i komunikacijske znanosti - Grana: Informacijski sustavi i informatologija - izgradnja i menadžment informacijskih i komunikacijskih sustava - upravljanje projektima i informacijska potpora upravljanju znanjem - kriminalistička informatika i informatička analitika - znanstveno utemeljena analitika i operacijska istraživanja (vidjeti: https://www.unin.hr/profili/profil/simovic-vladimir)) , Dr.H.C. - Doktor Honoris Causa (Počasni doktor u svezi posebnih akademskih postignuća u domenama informacijskih aspekata financijskog modeliranja, ekonomike, primjerenog vodstva u obrazovanju i primjerenom služenju čovječanstvu), viši stručni ekspert APCEO (Azijsko Pacifičke CEO asocijacije), prorektor za znanstveno-umjetnički rad i međunarodnu suradnju, dekan, pročelnik odjela i katedre, jezici: engleski, talijanski, njemački, indonezijski, vještak za monodaktiloskopiju i promet.

Kolegiji

Informacijske i komunikacijske  tehnologije u turizmu
Upravljanje znanjem
 • vidjeti: https://www.unin.hr/profili/profil/simovic-vladimir, Časopis

dr. sc. Vlado Majstorović

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Kolegiji

Strategije i projektni menadžment
Upravljanje projektima u obrazovanju*

dr. sc. Zoran Primorac

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci

xyzprimorac@yahoo.com

Životopis

Dr. sc. Zoran Primorac (Bezdan, Sombor 1956.) osnovnu školu završio u Bezdanu, a Gimnaziju u Širokom Brijegu. Na Pedagoškoj akademiji u Mostaru, Odsjek za matematiku i fiziku diplomirao je 1978. godine, a zatim na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Odsjek za fiziku, Sveučilište u Sarajevu, diplomirao je 1982. Nakon diplomiranja radi u mnogim školama i u međuvremenu pohađa poslijediplomski studij ''Povijest i filozofija znanosti'' pri Prirodoslovno-matematičkom i Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je obranio magistarski rad 1988. Prijavljuje 1989. godine doktorsku radnju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u suradnji s Institutom za fiziku. Događaji na prostorima bivše Jugoslavije doveli su do toga da napušta obranu doktorske radnje u Beogradu i prijavljuje ga na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani. Doktorat je obranio 1999.Na Pedagoškom fakultetu, Sveučilišta u Mostaru uposlen je u stalni radni odnos kao asistent od 1996. godine gdje obavlja nastavne aktivnosti na Odjelu matematike i fizike. Izabran je u zvanje docenta 2000. godine na kolegijima „Povijest fizike“, „Filozofija fizike“ i „Filozofija nanosti“. Iste godine imenovan je Pročelnikom Odjela za matematiku i fiziku. Reizabran je 2002. godine u zvanje docenta na prije navedene kolegije. Od 2004. godine obnaša dužnost Prodekana za nastavu na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.2005. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za predmete Povijest fizike, Filozofija fizike i Filozofija znanosti. Od 2006.-2013. godine, poslije podjele Pedagoškog fakulteta, obnaša dužnost dekana Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Sveučilišta u Mostaru. 2009. godine izabran u zvanje redovitog profesora na prethodno navedenim kolegijima. Od 2013. Godine obnaša dužnost ravnatelja Instituta za turizam i okoliš, Sveučilišta u Mostaru. Objavio je niz knjiga, udžbenika i recentnih znanstvenih radova u zemlji i inozemstvu, te sudjelovao u velikom broj međunarodnih stručnih i znanstvenih projekata.

Kolegiji

Filozofija fizike
Filozofija znanosti
Fizika i filozofija
Forme ljudskog mišljenja
Logika
Povijest fizike
Povijest fizike

dr. sc. Anita Martinović Bevanda

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

036/355-456
anita.martinovic.bevanda@fpmoz.sum.ba

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Kolegiji

Analitička kemija 1
Analitička kemija 2
Instrumentalne metode analize kakvoće okoliša
Instrumentne metode analize
Instrumentne metode analize
Instrumentne metode analize 1
Osnovni kemijski procesi u okolišu
Praktikum iz analitičke kemije
Praktikum iz analitičke kemije 1
Praktikum iz analitičke kemije 2
Praktikum iz instrumentnih metoda analize
Praktikum iz instrumentnih metoda analize
Viši praktikum iz analitičke kemije

dr. sc. Dora Smolčić - Jurdana

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Kolegiji

Ekonomika turizma
Održivi razvoj i turizam
Planiranje u turizmu
Politika održivog razvoja turizma

dr. sc. Ivan Madžar

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

036/445-482
ivan.madzar@fpmoz.sum.ba

Kolegiji

Geografija Australije i Oceanije
Geografija Hrvatske
Globalni turizam
Promet i turizam
Prometna geografija
Prometna geografija
Selektivni oblici turizma
Turistička geografija
Turistička geografija BiH i susjednih zemalja
Uvod u turizam

dr. sc. Nikola Glamuzina

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

nikola@ffst.hr

Kolegiji

Geografske osnove globalizacije
Historijska geografija
Urbana geografija
Urbani turizam

dr. sc. Tonćo Marušić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

036 355476
tonco.marusic@gmail.com

Konzultacije

Ponedjeljak u 13.00

Ured

Zgrada FPMOZ-a ured106

Životopis

Rođen 5. travnja 1963. god. u Š. Brijegu. 1969-1977. – Osnovna škola Ivo Lola Ribar Široki Brijeg. 1977.- 1981. Gimnazija Ivan Goran Kovačić Široki Brijeg. 1981.-1987. Mašinski Fakultet Univerziteta Džemal Bijedić Mostar. 2002.-2006. Poslijediplomski studij Fakulteta informacijskih tehnologija u Mostaru. 2006.- Obranjen magistarski rad pod nazivom „Sistematizacija kriterija za vrednovanje dizajna korisničkog sučelja za interaktivno učenje“, pod mentorstvom prof. dr. sc. Dragice Radosav (Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin, Univerzitet u Novom Sadu). 2007.-2009. Izrada disertacije na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru 2009.- Obranjena disertacija pod naslovom „Unaprjeđenje nastave informatike strategijom interaktivnog učenja u mrežnom okružju“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Dragice Radosav.

Kolegiji

Informacijski sustavi
Informatika
Informatika
Informatika u pedagogiji
Korisnička sučelja
Metodički informatički seminar s praksom
Metodičko informatički seminar sa praksom
Metodologija istraživanja u obrazovanju
Osnove informatike
Poznavanje računala
Poznavanje računala
Računalni praktikum
Računalni praktikum 1
Računalni praktikum 2
Računalo u učenju i poučavanju
Računarstvo
Uvod u računarstvo
Uvod u računarstvo u struci
 • • „Analiza performansi algoritama nadziranog učenja u klasifikaciji dokumenata na temelju rukopisa“, Zbornik radova Fakulteta strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru, ISSN: 1986-5236, Mostar 2014., Časopis
 • • „Learning through computer network“, Znanstveni glasnik – Časopis za prirodne i tehničke znanosti, br. 19, ISSN 1025-7977, Sveučilište u Mostaru, 2007., str. 175 – 189., Časopis
 • „Verification Of  Knowledge Within Interactive Learning With Authoring Systems“, Mostariensia, Sveučilište u Mostaru, br. 26, ISSN 1023-8638, Mostar, 2007., str. 139 – 152., Časopis
 • „A strategy of interactive learning of informatics within a network environment“, Znanstveni časopis „Pedagogijska istraživanja”, ISSN 1334-7888, godina VII, broj 1, Zagreb, 2010., str. 129 – 140., Časopis
 • • „User interface of interactive systems“, Znanstveni glasnik – Časopis za prirodne i tehničke znanosti, br. 20, ISSN 1025-7977, Sveučilište u Mostaru, 2008., str. 121 – 130., Časopis
 • • „ICT COMPETENCIES OF STUDENTS, Proceeding of International Conference on Information Technology and Development of Education“, ITRO - a Journal for Information Technology, Education Development and Teaching Methods of Technical and Natural Science, Časopis
 • „Customer Satisfaction as a Significant Measure of Successful ERP Implementation“,  Journal of Information Technology and Applications - JITA – APEIRON, sv. 7, br. 1, Banja Luka, 2014., str. 31 – 40., Časopis
 • „THE MODELS OF USING COMPUTERS IN EDUCATION“ , XXIII Naučno-stručni skup INFOTEH, Vrnjačkabanja, 2008., , Konferencija
 • • „Aplication of ICT in education“, International scientific conference Digital tehnologies and new form of learning, ISBN 978-953-7395-35-3, Split, 2011., str. 249 – 254. , Konferencija
 • „IMPROVING THE TEACHING OF INFORMATICS IN B&H THROUGH LEARNING IN THE NETWORK ENVIRONMENT“, ITRO 2011 - International Conference Information technology and development of education, Proceedings ISBN 978-86-7672-134-4, Technical Faculty, Zrenjanin, 20, Konferencija
 • • „The Evalution Of User Interface To Interactive Learning“, Conference Technics/Technology Education in Serbia, zbornik radova, Čačak, 2006., str. 356 – 364. , Konferencija
 • „IDENTITY IN THE CYBERSPACE WITH SPECIAL EMPHASIS ON UNIVERSITY EDUCATION“, 34th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, MIPRO 2011, Proceedings Vol. IV, ISBN 978-953-233-063-2, ISSN 184, Konferencija
 • „RECOMMENDER SYSTEM IN E-STUDENT WEB-BASED ADAPTIVE EDUCATIONAL HYPERMEDIA SYSTEM“, Proceedings of the 35th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics – MIPRO 2012, ISBN 978-1-4673-2577-6,, Konferencija
 • • „Interactive Educational Software for Preschool Children in Distance Learning“, TIO Conference / Technics and Informatics at Education / Proceedings, Čačak, 2008., str. 90 – 96., Konferencija
 • • „Informaciono-komunikacione tehnologije u osnovnoj školi u BiH“, 5. međunarodni simpozijum Tehnologija, informatika, obrazovanje za društvo učenja i znanja, Zbornik radova I dio, ISBN 978-86-7447-083-1, Novi Sad, lipanj, 2009., str. 219 – 229., Konferencija
 • „The  Models Of Design User Interface For Interactive Learning“, Međunarodni skup: Tehnologija, Informatika, Obrazovanje 4, Institut za pedagoška istraživanja u BG, Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike u NS, PMF u NS, 2007., st, Konferencija
 • „Utjecaj Interneta na realizaciju učenja na daljinu u redovnoj osnovnoj školi“, MIPRO 2009., 32. International Convention of information and communication technology, electronics and microelectronic, IEEE Proceedings, ISBN 978-953-233-042-7, Vol. IV,, Konferencija

dr. sc. Žarko Bilić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Kolegiji

Aerobik
Atletika
Badminton
Elementarne igre
Fitnes
Kineziološka rekreacija
Košarka
Mali nogomet
Odbojka
Pješačke ture
Rukomet
Sportsko penjanje
Stolni tenis
Terenska nastava
Tjelesna i zdravstvena kultura
Tjelesna i zdravstvena kultura 1
Tjelesna i zdravstvena kultura 2
Tjelesna i zdravstvena kultura 3
Tjelesna i zdravstvena kultura 4
Zimovanje
Zimski sportovi 2

dr. sc. Željka Šiljković

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

zs.zagreb@gmail.com

Kolegiji

Agrarna i ruralna geografija
Ekonomska geografija
Geografija Novog svijeta
Geografija Sjeverne i Južne Amerike
Geografske destinacije svijeta
Geografske osnove ruralnog turizma
Industrijska geografija
Opća ekonomska geografija
Sjeverna i Južna Amerika

dr. sc. Andrijana Ostojić Mihić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

036 445 482
ostojicandrijana@gmail.com

Konzultacije

Srijeda 13:30-14:00; Četvrtak 09:00-10:00

Ured

104 a (Kampus 2 u Rodoču)

Životopis

Životopis______________________________________ Osobni podaci Ime: Andrijana Prezime: Ostojić Mihić Datum rođenja: 14. kolovoza 1984. godine Mjesto rođenja: Mostar Država; Bosna i Hercegovina Kratki životopis______________________________________ Andrijana Ostojić Mihić rođena je 14.08.1984. godine u Mostaru. Osnovnu školu završila je u Međugorju 1999. godine. Po završetku Opće gimnazije u Čitluku, 2003. godine upisala je Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu Sveučilišta u Dubrovniku te time stekla zvanje diplomirani ekonomist 2007. godine. Tijekom studija boravila je jedan semestar na Sveučilištu Tor Vergata u Rimu. 2009. godine upisuje zajednički poslijediplomski doktorski studij Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Za vrijeme doktorskog studija imenovana je demonstratorom na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Temeljem Odluke Vijeća zajedničkih poslijediplomskih studija 20.07.2012. godine održan je Javni razgovor o podnošenju prijave doktorske disertacije, pod nazivom "Utjecaj inovacija organizacije na performanse rasta proizvodnih poduzeća". 2014. uspješno je obranila doktorsku disertaciju i stekla zvanje doktora ekonomskih znanosti, grana menadžment. Po završetku diplomskog studija, 2008. godine zapošljava se u poduzeće„JP HT Mostar d.d.“ Prvotno radi u Sektoru za kontroling, planiranje i izvješćivanje Direkcije za pokretnu mrežu. Od 2010. do rujna 2015. godine, u istoimenom poduzeću, radila je kao stručni suradnik u Odjelu prodaje poslovnim korisnicima u Sektoru za marketing i prodaju. U akademskoj 2013/2014 godini sudjeluje u nastavi u zvanju višeg asistenta, na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru. U zvanje docenta izabrana je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Aktivno je sudjelovala na više međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova. Aktivno se služi engleskim i talijanskim jezikom te poznaje osnove njemačkog jezika. Objavljeni radovi - Mihić. D., Ostojić Mihić, A.: Sources of Financing for Small and Medium Enterprises in the FBiH, Proceedings of the International Conference Economic Theory and Practice: Meeting the New Challenges“, University of Mostar, 11-12 November 2011, Mostar, Bosnia and Herzegovina, (ISSN: 2233-0267), pp. 291-304. - Ostojić Mihić, A.: Organizacijske promjene i inovacije, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Mostaru - broj XVIII, Mostar, 2012, (ISSN: 1840-3255), pp. 273-283, indeksirano u bazama: Journal of Economic Literature Pittsburg, Pennsylvania, USA – JEL on CD, e-JEL, EconLit, EBSCO - Mihić. D., Ostojić Mihić, A.: Quality costs analysis in cable industry, 16th International Research/Expert Conference, Trends in the Development of Machinery and Associated Technology, Dubai, AUE, September 10-12, 2012, (ISSN 2303-4009), pp. 255-258 - Ostojić Mihić, A.: Problems in financing of small and medium enterprises, Third Scientific Conference with International Participation ECONOMY OF INTEGRATION (ICEI), Using Knowledge to Move from Recessionm to Prosperity, ICEI 2013, Tuzla, BiH, December 6-7, (ISSN 2233-0445), pp. 759-772 - Ostojić Mihić, A., Madžar, D., Madžar, I.: Innovativeness of service companies in FBiH, 22th Biennial International Congress Tourism and Hospitality Industry, Trends in Tourism and Hospitality Management, THI 2014, Opatija, Croatia, May 8-9, (ISSN 1848-4581), pp. 351-363 - Ostojić Mihić, A., Umihanić, B., Fazlović, S.: The role of organizational innovation in achieving and maintaining company’s business excellence, Management: Journal of Contemporary Management Issues, Vol.20. No. 1. (2015), pp. 79-101. - Ostojić Mihić, A., Klepić, Z., Dulčić, Ž.: Utjecaj inovacija u organizaciji radnih mijesta na rast broja zaposlenih, 4th South-East European (SEE) meeting & scientific conference of management departments, Management, Leadership, Organisation and Entrepeneurship in 21st Century: How to develop managerial skills and competences in the SEE region, Tuzla, 26-27. September 2014, (ISSN 2233-0445), pp. 23-35. - Glamuzina, M., Bejić, J., Ostojić Mihić, A.: Traženje prednosti i inspiriranje podređenih kao temeljne karakteristike suvremenog vodstva i društvena odgovornost poduzeća, 4th South-East European (SEE) meeting & scientific conference of management departments, Management, Leadership, Organisation and Entrepeneurship in 21st Century: How to develop managerial skills and competences in the SEE region, Tuzla, 26-27. September 2014, (ISSN 2233-0445), pp. 189-203. - Letica, M., Ostojić Mihić, A.: Utjecaj vanjskih i unutarnjih determinanti donošenja odluke o outsourcingu na konkurentsku sposobnost poduzeća, 5. interkatedarski skup katedri za menadžment zemalja jugoistočne Europe i znanstvene konferencije pod nazivom Entrepreneurial Society: Current Trends and Future Prospects in Entrepreneurship, Organization and Management, 25-26. rujna 2015. Varaždin, pp. 39-50. - Madžar, D., Ostojić Mihić, A., Dulčić, Ž.: Application of Knowledge Management – SMI in FBiH, Challenges of Europe: Growth, Competitiveness and Inequality, The 11th International Conference Croatia, Split - Hvar, 27th – 29th May, 2015. - Ostojić Mihić, A., Umihanić, U., Umihanić, B.: The implementation of models for measuring the innovation potential in companies in Bosnia and Herzegovina, 4th Scientific Conference with International Participation Economy of Integration (ICEI), Economic Challenges in Crisis Environments, Tuzla, BiH, December 3-5.2015. - Kružić, D. (ur.) et al.: Obiteljsko poduzetništvo, Sveučilište u Mostaru, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, 2016, (ISBN 978-9958-16-051-6, Mostar), (ISBN 978-953-281-069-1, Split) - Ostojić Mihić, A., Stipanović, C., Alfirević, A.: Stimulating innovations and performances of companies in Bosnia and Herzegovina, Ekonomski vjesnik/Econviews - Review of Contemporary Business, Entrepreneurship and Economic Issues, 2/2016, pp. 381-393 - Ivanković, M., Jurilj, I., Lasić, M., Ostojić Mihić, A.. Izvorni proizvodi BiH kao glasnik kulturnog bogatsva, raznolikosti i europskih vrijednosti, "Hrvati BiH - nositelji europskih vrijednosti?", Međunarodni znanstveno-stručni skup, Neum, BiH, 16-17. ožujka 2017. Znanstvena djelatnost Doc.dr.sc. Andrijana Ostojić Mihić sudjelovala je na više međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova. Objavila je znanstvene radove u publikacijama koje su indeksirane u međunarodnim bazama podataka s međunarodnim recenzijama i uređivačkim odborima. Svi navedeni radovi bave se temama iz znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane menadžment. Sudjelovala je na internacionalnom istraživačkom projektu pod nazivom: „Mehanizam za poticanje inovacija u Jugoistočnoj Europi“. Sudjeluje na skupovima organiziranim od strane Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, koji za cilj imaju stvaranje pogodnog poslovnog okruženja za razvoj poduzetništva. Analizom cjelokupne znanstvene djelatnosti doc.dr. sc. Andrijane Ostojić Mihić pokazuje da je ona aktivan znanstveni djelatnik. Nastavna djelatnost Dr.sc. Andrijana Ostojić Mihić u akademskoj 3013/2014. godini na fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, u zvanju višeg asistenta radila je na kolegijima: „Organizacija turizma i turistička politika“, „Menadžment malih i srednjih poduzeća“, „Menadžment i marketing u turizmu“, „Menadžment kulturnog turizma“, „Javno i privatno partnerstvo“, „Razvojna politika“. Od akademske 2015/2016. godine nositelj je kolegija „Organizacija turizma i turistička politika“, „Menadžment malih i srednjih poduzeća“, „Menadžment i marketing u turizmu“, „Menadžment kulturnog turizma“, „Posredovanje u turizmu“. Kao gost predavač sudjelovala je u izvođenju nastave druge godine diplomskog sveučilišnog studija poslovne ekonomije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Stručna djelatnost Radila na Europskom projektu "Mehanizam za poticanje inovacija u Jugoistočnoj Europi - FINNO"., kao predavač i moderator. Projekt je odobren unutar programa Jugoistočna Europa (SEE) i mjere Podrška inovacijama i poduzetništvu s ciljem unapređenja javnih politika za potporu inovacijama. Cilj projekta FINNO je doprinijeti većoj učinkovitosti mjera javnih politika koje se odnose na tehnološki razvoj te podršku malom i srednjem gospodarstvu, kroz pružanje mogućnosti usporedbe inovacijskog kapaciteta zemalja Jugoistočne Europe. Aktivnosti projekta uključuju kreiranje specifičnog alata za mapiranje postojećih mjera za potporu inovacijama, identifikaciju nedostataka, te međusobnu usporedbu nacionalnih mjera zemalja u regiji. Sudjelovala je na projektu „Inicijativa za realizaciju Programa Business startup fonda za mlade koji je pokrenut na 2. Forumu o zapošljavanju mladih u sklopu Projekta zapošljavanja mladih YEP, koji podržava Švicarska agencija za razvoj i suradnju (SDC), a implementira Njemačka kompanija GOPA mbH. Aktivno je sudjelovala u Forumu jugoistočne Europe o upravljanju i vođenju u obrazovanju 2015: Izazovi suradnje s dionicima, kao i u projektu Europske unije i Vijeća Europe pod nazivom: Strateški razvoj visokog obrazovanja i standarda kvalifikacije. Također je aktivno sudjelovala na više skupova pod nazivom „Okrugli stol o poduzetništvu“ u organizaciji Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta. Cilj okruglog stola je aktualizirati važnost izgradnje i razvoja poduzetničke infrastrukture, odnosno stvaranja pogodnog ambijenta za poduzetništvo, a koja će doprinijeti razvoju oblasti malog i srednjeg poduzetništva i privući domaće i inozemne ulagače. Bila je voditelj je projekta Customer Relationship Management (CRM) ispred odjela za prodaju poslovnim korisnicima u javnom poduzeću Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar . CRM implementacija je dizajnirana kao jedan ciklus koji se kontinuirano poboljšava kako bi se kreirala dugoročna konkurentska prednost. U posljednjih nekoliko godina, organizacije prihvaćaju novi trend za implementaciju koncepta CRM kao faktora koji će im omogućiti da opstanu u novim tržišnim uvjetima favorizirajući odnos sa svojim kupcima. Koautor je priručnika pod nazivom „CRM procesi u poslovnoj prodaji“. Angažirana je kao predavač od strane Gospodarske Komore FBiH na AIC Forumu: “Supporting SME development in the Adriatic and Ionian Region: priorities, challenges and the role of the Chambers of Commerce", Na projektu „Tipični proizvodi kao pokretač razvoja ruralnih područja – TERRA – Putevi meda kroz Durmitor i Hercegovinu“, od početka lipnja do sredine srpnja angažirana kao ekspert. Opći cilj projekta je unaprijediti životni standard kroz podršku i promociju ruralnog razvoja i turizma putem proizvodnje i promocije tipičnih proizvoda koji generiraju prihode i zapošljavanje.

Kolegiji

Menadžment događaja u turizmu i sportu
Menadžment kulturnog turizma
Menadžment malih i srednjih poduzeća
Menadžment u sportu
Organizacija turizma i turistička politika
Osnove menadžmenta u turizmu
Posrednici u turizmu
Sportski menadžment
Stručna praksa

dr. sc. Arnela Bevanda

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Kolegiji

Marketing prirodnih i kulturnih resursa
Upravljanje turističkom destinacijom

dr. sc. Christian Stipanović

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Kolegiji

Nova strateška usmjerenja turističkog poduzeća
Poslovna inteligencija u turizmu
Razvojna politika

dr. sc. Dragan Škobić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

+ 387 36 445 468
dragan.skobic@fpmoz.sum.ba

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

Rodoč bb, 88 000 Mostar

Životopis

Godine 1995. upisao sam Pedagoški fakultet Sveučilišta u Mostaru, smjer biologija i kemija, gdje sam uspješno obranio diplomski rad s temom „Analiza kristala i čestica virusnog izolata iz vinove loze (Vitis vinifera L.)“ pod vodstvom prof. dr. sc. Mladena Krajačića. Poslijediplomski studij pri Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, smjer Ekologija, upisao sam školske godine 2002 / 2003. Nakon položenih svih ispita (14 ukupno) s prosjekom ocjena 5,0 obranio sam rad pod nazivom „Učinak cinkovog i aluminijevog sulfata na vodenu leću (Lemna minor L.) i mentorstvom prof. dr.sc. Branke Pevalek-Kozlina. Godine 2012. uspješno sam obranio doktorsku disertaciju pod nazivom „Uloga biljnih sekundarnih metabolita u biotskim odnosima između biljaka i životinja“ pod vodstvom prof. dr. sc. Joze Rogošića na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru.

Kompetencije

Od 2003. obavljao sam funkciju tajnika na smjeru biologije, a od 2006. do prosinca 2012. godine obavljao sam funkciju tajnika i sudjelovao u organiziranju novog smjera, Znanost o okolišu, po „bolonjskim“ standardima. Od 2013. obavljam funkciju pročelnika na studijskoj grupi znanosti o okolišu.

Kolegiji

Fiziologija bilja
Opća botanika
Opća ekologija
Osnove biologije
Osnove ekologije i okoliša
Praktikum iz fiziologije bilja
Praktikum iz opće botanike
 • Role of Species Diversity and Secondary Compound Complementarity on Diet Selection of Mediterranean Shrubs by Goats, Časopis
 • Influence of secondary compound complementarity and species diversity on consumption of Mediterranean shrubs by sheep, Časopis
 • Effect of supplementation with barley and activated charcoal on intake of biochemically diverse Mediterranean shrubs, Časopis
 • Ecotoxicologicaleffectsofaluminumandzincongrowthandantioxidants in Lemna minor L., Časopis
 • Effect of supplementation with barley and calcium hydroxide on intake of Mediterranean shrubs by goats, Časopis
 • Response of Chlorophyll a, SPAD Values and Chlorophyll Fluorescence Parameters in Leaves of Apricot Affected Some Abiotic Factors , Časopis
 • Environmental determinants of contrasting caddisfly (Insecta, Trichoptera) biodiversity in the Neretva and Bosna river basins (Bosnia and Herzegovina) under temperate and mediterranean climates, Časopis
 • Anthelmintic effect of three tannin-rich Mediterranean shrubs in naturally infected sheep, Časopis

dr. sc. Dražen Perica

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

dperica@unizd.hr

Kolegiji

Dinamika atmosfere i mora
Geografija mora
Geomorfologija
Geomorfologija sa osnovama geologije
Hidrogeografija
Primijenjena hidrogeografija
Prirodni rizici i katastrofe

dr. sc. Ines Milohinić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Kolegiji

Menadžment događaja i slobodnog vremena u turizmu
Osnove poduzetništva u turizmu

dr. sc. Ivica Musić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

ivica.music@gmail.com

Kolegiji

Akademsko pisanje
Akademsko pismo
Etika
Etika okoliša
Filozofija odgoja i obrazovanja
Filozofija religije *
Logika
Metodologija znanstveno istraživačkog rada
Metodologija znanstveno istraživačkoga rada
Metodologija znanstvenoistraživačkog rada
Uvod u znanstveno - istraživački rad
Uvod u znanstveno-istraživački rad

dr. sc. Ivona Šetka-Ćilić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

355456
ivonasetka@yahoo.com

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Kolegiji

Engleski jezik
Engleski jezik 1
Engleski jezik 2
Engleski jezik 3
Engleski jezik 4
Engleski jezik 5
Engleski jezik 6
Engleski jezik u struci
Engleski jezik u struci 1
Engleski jezik u struci 2
Strani jezik 1 (engleski ili njemački)
Strani jezik 2 (engleski ili njemački)

dr. sc. Marica Mamut

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

mmamut@unizd.hr

Kolegiji

Geoekološki problemi u turizmu
Geografija Azije
Klimatologija
Primijenjena geoekologija
Primijenjena klimatologija
Primjenjena klimatologija
Regionalna turistička geografija mediterana
Sredozemlje

dr. sc. Marko Perić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Kolegiji

Menadžment projekata EU

dr. sc. Marko Tokić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

355456

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Kolegiji

Hrvatski jezik
Hrvatski jezik i jezična kultura
Hrvatski jezik i jezična kultura
Hrvatski jezik i kultura izražavanja
Medijska kultura
Metodika hrvatskoga jezika 2
Metodika hrvatskoga jezika 3
Metodika nastave hrvatskog jezika 1
Metodika nastave hrvatskog jezika 2
Metodika nastave hrvatskoga jezika 1
Metodika nastave hrvatskoga jezika 2
Metodika nastave hrvatskoga jezika 3
Scenska kultura
Usmena bajka i tradicijsko stvaralaštvo za djecu
Usmena književnost
Uvod o znanost o književnosti *
Uvod u znanost o književnosti

dr. sc. Mirjana Milićević

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

036/355-452
mirjana.milicevic@fpmoz.sum.ba

Konzultacije

ponedjeljak i srijeda od 10 do 12

Ured

305

Kolegiji

Analize u gis-u
Analize u GIS-u 1
Analize u GIS-u 2
Biogeografija
Diplomski seminar
Geoekologija i zaštita okoliša
Geoekološke neravnoteže i njihove posljedice
Geografija BiH i Europe
Geografija Europe
Geografija krša
Kartografske osnove GIS-a
Medicinska geografija
Primijenjena geoekologija
Primjena računala u nastavi geografije
Prirodni resursi u turizmu

dr. sc. Ružica Zeljko-Zubac

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Kolegiji

Njemački jezik
Njemački jezik 1
Njemački jezik 2
Njemački jezik 3
Njemački jezik 4
Njemački jezik 5
Njemački jezik 6
Njemački jezik u struci 1
Njemački jezik u struci 2
Strani jezik 1 (engleski ili njemački)
Strani jezik 2 (engleski ili njemački)

dr. sc. Tomislav Volarić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

355456
tomislav.volaric@fpmoz.sum.ba

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

321

Životopis

Sveučilišno obrazovanjetravanj 2017 | Doktor znanosti, područje tehničke znanosti, znanstveno polje računarstvo, grana umjetna inteligencija5.4.2017. godine obranjen doktorski rad na temu Model oblikovanja i isporuke znanja u inteligentnom sustavu za upravljanje učenjem na Poslijediplomskom doktorskom studiju elektrotehnike i informacijske tehnologije, FESB, Split pod mentorstvom prof.dr.sc. Slavomira Stankovasvibanj 2010 | Magistar inženjer računarstva (mag. ing. comp.)17.5.2010. obranjen magistarski rad na temu Kvaliteta usluge u VOIP sustavima na odjelu za elektrotehniku i računarstvo Sveučilišta u Dubrovniku pod mentorstvom prof.dr.sc. Vlatka Lipovcasvibanj 2007. završen dodiplomski studij na odjelu za elektrotehniku i računarstvo Sveučilišta u Dubrovniku i stečen akademski naziv inženjer računarstva (univ. bacc. ing. comp.)Izbor u zvanje i rad u nastavisrpanj 2017. – izbor u znanstveno nastavno zvanje docent na fakultetu Računarstva, Strojarstva i Elektrotehnike na područje tehničke znanosti, znanstveno polje računarstvo, grana umjetna inteligencijaoFPMOZ – nositelj kolegija: Programiranje 1, Programiranje za Internet, Programsko inženjerstvo, Metodičko informatički seminar sa praksom, Računalni praktikum 1 i 2, Informacijske i komunikacijske tehnologije u turizmu (upotreba ICT-a, GIS-a), FSRE – Fakultet Strojarstva, Računarstva i Elektrotehnike: nositelj kolegija: Razvoj web aplikacija, Programiranje u Javi, Skriptni jezici, Internet i web tehnologije Listopad 2010 – Srpanj 2017 – asistent i viši asistent na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u MostaruOstalood 2019. prodekan za znanost i međunarodnu suradnju Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti na Sveučilištu u Mostaruod 2017. voditelj Centra i Ureda za Informacijske tehnologije Sveučilišta u Mostaru (IT Centar SUM)od 2016. do 2019. pomoćnik dekana Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti na Sveučilištu u Mostaruod 2014. do 2016. obavlja funkciju tajnika odjela Informatika i tehnika na Fakultetu prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaruod 2013. do 2017. koordinator za upravljanje i unapređenje kvalitete Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaruod 2014. do 2017. član odbora za upravljanje i unapređenje kvalitete na Sveučilištu u Mostaruod 2014. obavlja funkciju stručnog savjetnika i mentora u Hercegbosanskoj županiji za predmet Tehnička kultura.od 2015. do 2019. sudjeluje na projektu Courseware based on Natural Language Processing (AC & NL Tutor), financiran od ureda Američke mornarice (Office of Naval Research) od 1. srpnja 2015. do 1. srpnja 2018.od 2016. sudjeluje na projektu Enhancing and Advancing Basic Learning and Education in Bosnia-Herzegovina (Unapređenje osnovnog učenja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini) pod oraganizacijom USAID i Save the Children US2014. Učestvovao na Projektu - Quality in Research-517097 – Tempus – 1-2011-1-BA-TEMPUS-JPGR (QiR), Boravak u Finskoj, istraživanje u okviru doktorske disertacijeRujan – 2010 – siječanj 2013 | profesor informatikeSrednja škola dr.fra Slavka Barbarića u ČitlukuRujan 2007 – rujan 2008| tehnička računalna podrškaLibertina Dubrovnik | Iva Vojnovića 14a 20000 Dubrovnik2008 | Cisco Certified Network Associate (CCNA)Završena Cisco akademijaObajvljeni znanstveni radovi u časopisima i Izlaganje na međunarodnim konferencijamahttps://scholar.google.hr/

Kolegiji

Informacijske i komunikacijske  tehnologije u turizmu
Informatika
Metodičko informatički seminar sa praksom
Programiranje 1
Programiranje za internet
Programsko inženjerstvo
Projektiranje sustava e-učenja
Računalni praktikum 1
Računalni praktikum 2
Sustavi e-učenja
Vrednovanje sustava e-učenja
 • Tempus projekt QinR
 • Adaptive Courseware based on Natural Language Processing (AC & NL Tutor)
 • Enhancing and Advancing Basic Learning and Education in Bosnia and Herzegovina (ENABLE-BiH), support
 • Building Capacity for Structural Reform in Higher Education of Western Balkan Countries (STREW)
 • Utjecaj mobilnih uređaja u nastavi, Časopis
 • Experimental evaluation of teaching recursion with HTML5 game, Konferencija
 • Selection of the Multimedia Applications for Learning using FAHP and TOPSIS Methods, Konferencija
 • Adaptive Tool for Teaching Programming Using Conceptual Maps, Knjiga

dr. sc. Žarko Dugandžić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci

355456
dugandzicz@gmail.com

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Kolegiji

Demogeografija
Demogeografska analiza malih područja
Geografija Afrike
Geografski seminar
Stanovništvo i turizam
Valorizacija zaštićenih područja

dr. sc. Danijela Madžar

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Viši asistent
Djelatnik

Osobni podaci

036 445 482
danijela.madzar@fpmoz.sum.ba

Konzultacije

Srijeda 11:00 - 12:00; Četvrtak 12:00 - 13:00

Ured

104 a (Kampus 2 Rodoč)

Kolegiji

Animacija u turizmu
Ekonomika turizma
Gospodarenje energijom u turizmu
Istraživanje u turizmu
Marketing održivog razvoja
Održivi razvoj i turizam
Planiranje u turizmu
Politika održivog razvoja turizma
Ponašanje potrošača
Poslovni turizam

mag. Dario Šakić

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Viši asistent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci

dario.a.sakic@gmail.com

Kolegiji

Baština u turizmu
Geografija BiH
Geografija Bosne i Hercegovine
Geografija JI Europe
Geografske osnove regionalnog i prostornog planira
Politička geografija
Politička geografija
Primjenjena kartografija
Regionalna geografija JI Europe
Tematsko kartiranje

mag. Jelena Putica Džajić

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Viši asistent
Djelatnik

Osobni podaci

036/445-463
jelena.putica@fpmoz.sum.ba

Konzultacije

Ponedjeljak 10-12h

Ured

104b

Kolegiji

Agrarna i ruralna geografija
Ekonomska geografija
Geografija Hrvatske
Geografija Novog svijeta
Geografija Sjeverne i Južne Amerike
Geografske destinacije svijeta
Geografske osnove ruralnog turizma
Globalni turizam
Industrijska geografija
Opća ekonomska geografija
Promet i turizam
Selektivni oblici turizma
Sjeverna i Južna Amerika

dr. sc. Milea Ajduk-Kurtović

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Viši asistent
Djelatnik

Osobni podaci

036/355-471
milea.ajduk.kurtovic@fpmoz.sum.ba

Kolegiji

Engleski jezik
Engleski jezik 1
Engleski jezik 2
Engleski jezik 3
Engleski jezik 4
Engleski jezik u struci 1
Engleski jezik u struci 2

mr.sc. Valentina Bevanda

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar znanosti
Viši asistent
Djelatnik

Osobni podaci

036 445 485
valentina.bevanda@fpmoz.sum.ba

Ured

207 (Kampus 2 u Rodoču)

Kolegiji

Ekonomika okoliša
Javno i privatno partnerstvo
Marketing prirodnih i kulturnih resursa
Menadžment događaja i slobodnog vremena u turizmu
Nova strateška usmjerenja turističkog poduzeća
Osnove marketinga u turizmu
Osnove poduzetništva u turizmu
Razvojna politika
Strategije novih poslova
Turizam u prostornom  planiranju i uređenju prostora
Upravljanje turističkom destinacijom

mag. Željko Marušić

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Viši asistent
Djelatnik

Osobni podaci

+38736 355 474
zeljkomarusic01@gmail.com

Konzultacije

Konzultacije prema dogovoru, javiti se na mail

Ured

Stara zgrada 1. kat ured broj 111

Životopis

Rođen 20. srpnja 1986. godine u Mostaru, BiH. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Mostaru. Maturirao 2005. godine u općoj gimnaziji fra Grge Martića s odličnim uspjehom. Preddiplomski studij računarstva upisao 2005. godine na Fakultetu strojarstva i računarstva, Sveučilišta u Mostaru. Akademske 2006./07. godine radi iznimnog uspjeha na studiju dobio Rektorovu nagradu. Akademske 2009./10. godine upisao diplomski studij računarstva na istom fakultetu, te diplomirao 2010. godine sa prosječnom ocjenom 4.7 . Naslov magistarskog rada je bio "Spektralna analiza audio signala". Obranom stekao akademski naziv magistar računarstva. U siječnju 2011. godine zapošljava se u Odjelu za informatičku potporu Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Sveučilišta u Mostaru te ubrzo postaje voditelj Odjela. Poslijediplomski studij elektrotehnike i informacijske tehnologije upisao akademske 2011./12. godine na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje , Sveučilišta u Splitu. U svibnju 2012. godine izabran je za znanstveno–nastavno zvanje asistent na kolegijima Arhitektura računala i Operacijski sustavi na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Sveučilišta u Mostaru. Aktivno sudjelovao u Tempus projektu BioEMIS (Studies in Bioengineering and Medical Informatics) na Sveučilištu u Mostaru. Sudjelovao na Mobility treningu/usavršavanju u sklopu BioEMIS projekta u Tampere (Finska), 03. do 07. ožujka 2014. 2013. godine sudjelovao u organizacijskom odboru 2. Međunarodne znanstvene konferencije Pedagogija, obrazovanje i nastava u Mostaru, BiH. Pohađao 3. međunarodnu doktorsku školu (DAAAM) - „Advanced Topics: Engineering and Technology“ održanu u Beču, od 23. do 30. studenog 2014. godine pod vodstvom Prof.dr.sc. Branka Katalinića. Uspješno završio intenzivni tečaj namijenjen doktorantima sa ocjenom odličan (5) te time stekao 4 ECTS boda. Zahvaljujući anagažmanu u razvoju kolegija Paralelno programiranje na studiju Informatike, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Sveučilišta u Mostaru imenovan je u veljači 2015. godine za Centar obrazovanja CUDA tehnologije (engl. CUDA Teaching Center). Od Nvidia korporacije Fakultet je za potrebe edukacije i istraživačkog rada dobio donaciju računalne opreme u iznosu od 4000 $. U rujnu 2016. godine pohađao Međunarodnu ljetnu školu „Data Science“ (SSDS 2016) na Fakultetu elektrotehnike strojarstva i brodogradnje u Splitu pod vodstvom prof.dr.sc. Svena Lončarića. Sudjelovao i izlagao radove na više znanstvenih konferencija.

Kolegiji

Arhitektura računala
Informacijski sustavi
Informatika
Korisnička sučelja
Operacijski sustavi
Osnove informatike
Paralelno programiranje
Raspodijeljeni sustavi
 • Classification of Test Documents Based on Handwritten Student ID's Characteristics, Časopis
 • Analiza performansi algoritama nadziranog učenja u klasifikaciji dokumenata na temelju rukopisa, Časopis
 • Selecting the best Robotic Kits in Term of Increasing Creativity, Časopis
 • Analysis of saliency object detection algorithms for search and rescue operations, Konferencija
 • Bimodal system for recognition of authors of handwritten documents, Konferencija
 • Identification of Authors of Documents Based on Offline Signature Recognition, Konferencija
 • Multi-criteria decision making for selecting the most suitable strategy for the development of non-formal ways of learning, Konferencija
 • Primjena swot i fahp-a u razvoju strategije neformalnih vidova učenja, Konferencija

Ana Šljivić

Profil nastavnika

Zvanje


Asistent
Djelatnik

Kolegiji

Okoliš i održivi razvoj
Politika zaštite okoliša
Upravljanje okolišem

mr.sc. Anela Čolak

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar znanosti
Asistent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci

anela.colak@sve-mo.ba

Kolegiji

Optimizacija
Statistika u turizmu

Ivan Perutina

Profil nastavnika

Zvanje


Asistent
Djelatnik

Kolegiji

Dinamika atmosfere i mora
Geografija Azije
Geografija mora
Hidrogeografija
Klimatologija
Primijenjena geoekologija
Primijenjena hidrogeografija
Primijenjena klimatologija
Primjenjena klimatologija
Regionalna turistička geografija mediterana
Sredozemlje

mag. Jelena Šimunović

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Asistent
Djelatnik

Osobni podaci

jelenaasimunovic@gmail.com

Kolegiji

Analize u gis-u
Analize u GIS-u 1
Analize u GIS-u 2
Biogeografija
Geomorfologija
Geomorfologija sa osnovama geologije
Prirodni rizici i katastrofe
Statističke i grafičke metode u geografiji
Statistika
Statistika u turizmu

dr. sc. Tihomir Zovko

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Predavač
Djelatnik

Osobni podaci

tihomir.zovko@hotmail.com

Kolegiji

Likovna umjetnost na tlu bih i hrvatske od prapovi
Likovna umjetnost na tlu Hrvatske i BiH od prapovijesti do kraja XX. Stoljeća
Likovna umjetnost na tlu Hrvatske i BiH od prapovijesti do kraja XX. stoljeća *
Likovna umjetnost na tlu hrvatske i bih od prapovijesti do kraja XX. stoljeća*
Likovna umjetnost na tlu hrvatske i bih od prapoviprapovijesti do kraja xx. stoljeća
Povijest
Povijest BiH i Hrvatske u 19. i 20. stoljeću
Povijest BiH i Hrvatske u 19. i 20.stoljeću *
Povijest umjetnosti
Svjetska književnost*

Edita Vučić

Profil nastavnika

ZvanjeDjelatnik

Kolegiji

Likovna umjetnost na tlu bih i hrvatske od prapovi
Likovna umjetnost na tlu hrvatske i bih od prapovijesti do kraja XX. stoljeća*
Likovna umjetnost na tlu hrvatske i bih od prapoviprapovijesti do kraja xx. stoljeća
Povijest BiH i Hrvatske u 19. i 20. stoljeću
Povijest umjetnosti

Izabela Ćavar

Profil nastavnika

ZvanjeDjelatnik

Kolegiji

Turistička geografija
Urbana geografija
Uvod u turizam
Učitavam...