Razredna nastava

Metodologija znanstveno istraživačkog rada

Studenti svoje seminarske radove ( predispitne obveze)iz kolegija Akademsko pisanje trebaju donijeti na ispitni rok. 

O Studiju razredne nastave

Nastavni plan i program studija strukturiran je kao studij dviju razina u trajanju od 10 semestara (4+1). Završetkom dodiplomskog učiteljskog studija (osam semestara) studenti dobivaju zvanje prvostupnika/bachelor razredne nastave. Nakon završetka diplomskog studija (deset semestara) stječu zvanje magistra primarnog obrazovanja. Ovaj program za izvođenje studija na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru nastao je kao rezultat objektivnih društvenih potreba a na temelju analize postojećeg stanja. Uz dužinu studiranja, i programi i način studiranja usklađeni su s europskim zemljama što predstavlja imperativ kako bi se poboljšala kvaliteta njegovih ishoda. KONTAKT E-MAIL: razredna.nastava@fpmoz.sum.baPročelnik studija

{{ procelnik.o_ime + " " + procelnik.o_prezime }}

{{ procelnik.sz_naziv }}
Tel. {{ procelnik.oo_broj_telefona }}
Ured {{ procelnik.oo_broj_ureda }}
{{ procelnik.o_email }}

Nastavnici

dr. sc. Anita Zovko

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci

355456
klapan@ffri.hr

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Kolegiji

Andragogija
Andragogija *
Didaktička dokimologija
Didaktička dokimologija
Didaktika

ddr.sc. Lidija Pehar

Profil nastavnika

Zvanje

Dupli doktorat
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci

lidija.pehar@ff.unsa.ba

Kolegiji

Književnost za mladež
Koncepcije i pristupi u predškolskom odgoju
Metodika rada s djecom s posebnim potrebama
Osnove predškolske pedagogije
Pedagogija djece s posebnim potrebama
Pedagogija ranog djetinjstva
Pedagoška psihologija
Predškolska pedagogija 1
Predškolska pedagogija 2
Psihologija dječjeg crteža *
Psihologija djetinjstva
Specijalna pedagogija
Uvod u psihologiju djetinjstva i adolescencije
Uvod u razvojnu psihologiju

dr. sc. Mario Vasilj

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci

mario_vasilj@yahoo.com

Životopis

Mario Vasilj, rođen 13. listopada 1967. godine u Međugorju, općina Čitluk u Bosni i Hercegovini. Osnovnu školu je završio u Međugorju, a Srednju tehničku u Čitluku. Studij politehnike je upisao 1987. godine na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, a diplomirao je 1991. godine s odličnim uspjehom. Poslijediplomski magistarski studij pedagogije upisao je 1993. godine na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, a magistarski rad pod naslovom: „Curriculum tehničke kulture za niže razrede osnovne škole“ obranio je 1997. godine na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Rijeci i stekao stručni naziv magistra znanosti, polja pedagogije.Radni odnos zasnovao je 1991. godine u zvanju mlađeg asistenta na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, Odsjeku za politehniku. U zvanje asistenta je izabran 1997. godine. Na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Rijeci izvodio je vježbe i seminare iz kolegija: Tehnički odgoj i Metodika politehnike. Od 1996. godine radi na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Na studiju razredne nastave izvodi vježbe i seminare iz kolegija Metodika prirode i društva. Doktorski rad pod nazivom „Razvoj znanstveno-tehničkog kurikuluma za niže razrede osnovne škole“ obranio je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 2005. godine. U znanstveno-nastavno zvanje  docenta, na predmetu Metodika nastave prirode i društva na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, izabran je 2006. godine. U znanstveno-nastavno zvanje  izvanrednog profesora, na predmetu Metodika nastave prirode i društva i Didaktika na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, izabran je 2009. godine. Angažiran je od strane Ministarstva obrazovanja, kulture znanosti i sporta na polaganju stručnih ispita za učitelje/ice razredne nastave. Stručno je usavršavan kroz programe u SAD i Finskoj. Sudjelovao je i izlagao na brojnim znanstvenim, istraživačkim i stručnim skupovima u domovini i inozemstvu. Član je znanstveno istraživačkog projekta u Hrvatskoj. Autor i koautor je 14 knjiga i udžbenika, objavio je 24 znanstvena i stručna rada u časopisima u zemlji i inozemstvu. Služi se talijanskim i njemačkim jezikom.     Angažiran je  na dodiplomskoj i diplomskoj nastavi na Sveučilištu u Mostaru, PMF i odgojnih znanosti - Studijima razredne nastave, predškolskog odgoja, zemljopisa, povijesti, matematike, fizike, informatike, glazbene kulture, fizičke kulture, kemije i biologije, na predmetima Metodika nastave prirode i društva, Didaktika i Metodika osnovnih pojmova u okolini. Obavljao je funkciju pročelnika odsjeka  Razredne nastave,  v.d. prodekana  za znanstveni rad i međunarodnu suradnju, te je od 2013. dekan Fakulteta prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti, Mostar. Izbor  u zvanje redovitog profesora dodijeljen mu je 2015.godine    Član je uredništva časopisa za prosvjetu i kulturu ¨Suvremena pitanja¨ i član je Međunarodnog centra za prevenciju zlouporabe droga Višnjan u Republici Hrvatskoj. Predsjednik je organizacijskog odbora Znanstveno stručne konferencije s međunarodnim sudjelovanjem  Zaštita voda u kršu.Redovni je član Akademije odgojno-obrazovnih znanosti Hrvatske i Hrvatskog društva za znanost i umjetnost BiH. Uspješno je obavio usavršavanje po Programu usavršavanja predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala.Citiran je u više znanstvenih radova knjiga i udžbenika. S obitelji živi u Međugorju, oženjen je i otac četvero djece. Zahvale i priznanja•Sportski savez Grada Mostar - priznanje za doprinos razvoju sporta i izgradnji sportske infrastrukture•Učiteljski fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - zahvalnica za višegodišnju uspješnu suradnju i značajan doprinos djelovanju Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru•Hrvatski muški rukometni klub Zrinjski Mostar-zlatna plaketa za nesebičan doprinos razvoju rukometa u gradu Mostaru•Farmaceutski fakultet Sveučilišta u Mostaru- zahvalnica za osobit doprinos u radu i promicanju Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru•Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru - plaketa za osobit doprinos promociji Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru•Studij fizičke kulture Fakulteta prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru - zahvalnica za osobit doprinos i podršku razvoja Studija fizičke kulture•Studij pedagogije Fakulteta prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru - zahvalnica za osobit doprinos i podršku razvoja pedagogije•Studij glazbene umjetnosti Fakulteta prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru - zahvalnica za osobit doprinos i podršku razvoja glazbene umjetnostiRadove možete pregledati ovdje.

Kolegiji

Didaktika
Didaktika
Metodička praksa
Metodička praksa 1
Metodička praksa 2
Metodika nastave prirode i  društva 3
Metodika nastave prirode i društva 1
Metodika nastave prirode i društva 2
Metodika predškolskog odgoja 1
Metodika predškolskog odgoja 2
Metodika predškolskoga odgoja 2
Metodika predškolskoga odgoja 3
Metodika upoznavanja okoline
Osnove pedagogije
Praktikum i školska praksa
Stručna pedagoška praksa
Stručno pedagoška izobrazba 2
Stručno pedagoška izobrazba 3

dr. sc. Šimun Musa

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci

simun.musa@ffmo.ba

Kolegiji

Dječja književnost
Dječja književnost 1
Dječja književnost 2
Filmska radio i tv kultura
Filmska, radio i tv kultura
Književnost za mladež
Pregled novije hrvatske književnosti
Uvod o znanost o književnosti *
Uvod u književnost

dr. sc. Snježana Musa

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci

snjezamusa@hotmail.com

Kolegiji

Baština u turizmu
Geografija
Geografija BiH
Geografija Bosne i Hercegovine
Geografija JI Europe
Geografija religija
Geografske osnove regionalnog i prostornog planiranja
Geografske osnove regionalnog i prostornog planira
Geografske osnove regionalnog i prostornog planiranja
Opća kartografija
Politička geografija
Politička geografija
Primjenjena kartografija
Regionalna geografija JI Europe
Tematsko kartiranje
Završni rad

dr. sc. Dijana Vican

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Vanjski Suradnik

Osobni podaci

dvican@unizd.hr

Kolegiji

Odgoj osobnosti
Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju
Teorije odgoja

dr. sc. Izabela Dankić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Vanjski Suradnik

Osobni podaci

izabela.dankic@gmail.com

Kolegiji

Metodika nastave engleskog jezika u ranoj školskoj dobi**
Praktikum i školska praksa**

dr. sc. Ljiljanka Kvesić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

036/355-762
ljiljanka.kvesic@fpmoz.sum.ba

Životopis

Ljiljanka Kvesić rođena u Donjim Mamićima, općina Grude. Osnovnu školu završaila u Ledincu i Grudama. Matematičku gimnaziju završila 1990. godine u Grudama sa prosjekom ocjena 5.0. Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja upisuje u Splitu (akademska 1990./91.), smjer: prof. matematike i fizike. Paralelno na Pedagoškom fakultetu u Mostaru na odsjeku matematike i fizike stekla stručnu spremu šestog (VI/1) stupnja i stručni naziv nastavnik matematike i fizike. Nakon završenog studija stječe zvanje profesor matematike i fizike. Poslijediplomski studij upisuje 2004. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Magistrirala na temi „Matematički pristup neživotnom osiguranju". Doktorski studij upisuje 2007. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.Doktorsku disertaciju obranila dana 07. siječnja 2011. godine na temu „Modeli kreditnih rizika za predviđanje statusa neispunjavanja obveza“, pod vodstvom mentorice prof. dr. sc. Nataše Šarlije.  Od 1995. godine uposlena u Srednjoj strukovnoj školi u Širokom Brijegu, kao profesor matematike, gdje radi do 30. rujna 2007. godine. Od 1. listopada 2007. godine uposlena na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru. Kao vanjski suradnik od 2007. godine radi na Agronomskom i prehrambeno–tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, na kolegijima Matematika I, Matematika II, Primijenjena matematika, a od 2011. godine i na Fakultetu zdravstvenih studija na kolegiju Osnove matematike.14. srpnja 2011. godine izabrana u znanstveno-nastavno zvanje docent na kolegije „ Statistika“ i „Optimizacija“.4. listopada 2016. godine izabrana u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesore, područje prirodne znanosti, polje matematika, grana primijenjena matematika i matematičko modeliranje, kolegiji „ Statistika“ i „Optimizacija“.Dobitnica posebnog priznanja o završnom obrazovanju „Ognjen Prica“ u znak priznanja za postignut odličan uspjeh iz svih predmeta i primjereno vladanje tijekom obrazovanja. Dobitnica prve nagrade 2007. godine za objavljen znanstveni rad „Metode u kvantifikaciji rizika“ na Prvoj internacionalnoj konferenciji u Zadru. 2016. godine dobitnica priznanja za nastavno- stručni rad, nastavni rad i za osobit doprinos promociji Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru. Recenzent udžbenika i radnih bilježnica za matematiku za devetogodišnje osnovno obrazovanje na hrvatskom jeziku. Autorica udžbenika  "Matematika" za prirodoslovne i tehnološke fakultete i "Matematika 1" udžbenik s riješenim zadatcima, te suautorica udžbenika "Matematika 7" i "Matematika 9" za devetogodišnje osnovno obrazovanje. Članica je Udruge matematičara " Ruđer Bošković" Mostar. Od 2012. godine obavlja dužnost pročelnice Studija razredne nastave. Od 2012. godine obavlja funkciju stručnog savjetnika iz predmeta Matematika za Osnovne i Srednje škole.Objavila je više znanstvenih i stručnih radova.

Kolegiji

Matematika
Matematika 1
Matematika 2
Metodika nastave matematike 1
Metodika nastave matematike 2
Metodika nastave matematike 3
Optimizacija
Statistika u turizmu

dr. sc. Mladen Kvesić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

355456
kvesicm@gmail.com

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Kolegiji

Atletika
Badminton
Kineziološka metodika 1
Kineziološka metodika 2
Kineziološka metodika I
Kineziološka metodika II
Košarka
Mali nogomet
Metodika nastave tjelesne i zdravstvene kulture 2
Metodika nastave tjelesne i zdravstvene kulture 3
Metodika tjelesne i zdravstvene kulture 3
Odbojka
Opća kineziološka metodika
Pješačke ture
Rukomet
Stolni tenis
Stručno pedagoška praksa u oš i sš
Stručno pedagoška praksa u osnovnoj i srednjoj ško
Stručno pedagoška praksa u predškoli i razrednoj n
Stručno pedagoška praksa u predškoli i razrednoj nastavi
Tjelesna i zdravstvena kultura
Tjelesna i zdravstvena kultura 1
Tjelesna i zdravstvena kultura 2
Tjelesna i zdravstvena kultura 3
Tjelesna i zdravstvena kultura 4
TZK kod djece s posebnim potrebama

dr. sc. Sonja Kovačević

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Vanjski Suradnik

Osobni podaci

sonja@ffst.hr

Kolegiji

Didaktička teorija
Didaktičke teorije
Opća pedagogija
Opća pedagogija
Osnove pedagogije
Pedagogija
Pedagoška komunikacija

dr. sc. Tonćo Marušić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

036 355476
tonco.marusic@gmail.com

Konzultacije

Ponedjeljak u 13.00

Ured

Zgrada FPMOZ-a ured106

Životopis

Rođen 5. travnja 1963. god. u Š. Brijegu. 1969-1977. – Osnovna škola Ivo Lola Ribar Široki Brijeg. 1977.- 1981. Gimnazija Ivan Goran Kovačić Široki Brijeg. 1981.-1987. Mašinski Fakultet Univerziteta Džemal Bijedić Mostar. 2002.-2006. Poslijediplomski studij Fakulteta informacijskih tehnologija u Mostaru. 2006.- Obranjen magistarski rad pod nazivom „Sistematizacija kriterija za vrednovanje dizajna korisničkog sučelja za interaktivno učenje“, pod mentorstvom prof. dr. sc. Dragice Radosav (Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin, Univerzitet u Novom Sadu). 2007.-2009. Izrada disertacije na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru 2009.- Obranjena disertacija pod naslovom „Unaprjeđenje nastave informatike strategijom interaktivnog učenja u mrežnom okružju“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Dragice Radosav.

Kolegiji

Informacijski sustavi
Informatika
Informatika
Informatika u pedagogiji
Korisnička sučelja
Metodički informatički seminar s praksom
Metodičko informatički seminar sa praksom
Metodologija istraživanja u obrazovanju
Osnove informatike
Poznavanje računala
Poznavanje računala
Računalni praktikum
Računalni praktikum 1
Računalni praktikum 2
Računalo u učenju i poučavanju
Računarstvo
Uvod u računarstvo
Uvod u računarstvo u struci
 • • „Analiza performansi algoritama nadziranog učenja u klasifikaciji dokumenata na temelju rukopisa“, Zbornik radova Fakulteta strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru, ISSN: 1986-5236, Mostar 2014., Časopis
 • • „Learning through computer network“, Znanstveni glasnik – Časopis za prirodne i tehničke znanosti, br. 19, ISSN 1025-7977, Sveučilište u Mostaru, 2007., str. 175 – 189., Časopis
 • „Verification Of  Knowledge Within Interactive Learning With Authoring Systems“, Mostariensia, Sveučilište u Mostaru, br. 26, ISSN 1023-8638, Mostar, 2007., str. 139 – 152., Časopis
 • „A strategy of interactive learning of informatics within a network environment“, Znanstveni časopis „Pedagogijska istraživanja”, ISSN 1334-7888, godina VII, broj 1, Zagreb, 2010., str. 129 – 140., Časopis
 • • „User interface of interactive systems“, Znanstveni glasnik – Časopis za prirodne i tehničke znanosti, br. 20, ISSN 1025-7977, Sveučilište u Mostaru, 2008., str. 121 – 130., Časopis
 • • „ICT COMPETENCIES OF STUDENTS, Proceeding of International Conference on Information Technology and Development of Education“, ITRO - a Journal for Information Technology, Education Development and Teaching Methods of Technical and Natural Science, Časopis
 • „Customer Satisfaction as a Significant Measure of Successful ERP Implementation“,  Journal of Information Technology and Applications - JITA – APEIRON, sv. 7, br. 1, Banja Luka, 2014., str. 31 – 40., Časopis
 • „THE MODELS OF USING COMPUTERS IN EDUCATION“ , XXIII Naučno-stručni skup INFOTEH, Vrnjačkabanja, 2008., , Konferencija
 • • „Aplication of ICT in education“, International scientific conference Digital tehnologies and new form of learning, ISBN 978-953-7395-35-3, Split, 2011., str. 249 – 254. , Konferencija
 • „IMPROVING THE TEACHING OF INFORMATICS IN B&H THROUGH LEARNING IN THE NETWORK ENVIRONMENT“, ITRO 2011 - International Conference Information technology and development of education, Proceedings ISBN 978-86-7672-134-4, Technical Faculty, Zrenjanin, 20, Konferencija
 • • „The Evalution Of User Interface To Interactive Learning“, Conference Technics/Technology Education in Serbia, zbornik radova, Čačak, 2006., str. 356 – 364. , Konferencija
 • „IDENTITY IN THE CYBERSPACE WITH SPECIAL EMPHASIS ON UNIVERSITY EDUCATION“, 34th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, MIPRO 2011, Proceedings Vol. IV, ISBN 978-953-233-063-2, ISSN 184, Konferencija
 • „RECOMMENDER SYSTEM IN E-STUDENT WEB-BASED ADAPTIVE EDUCATIONAL HYPERMEDIA SYSTEM“, Proceedings of the 35th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics – MIPRO 2012, ISBN 978-1-4673-2577-6,, Konferencija
 • • „Interactive Educational Software for Preschool Children in Distance Learning“, TIO Conference / Technics and Informatics at Education / Proceedings, Čačak, 2008., str. 90 – 96., Konferencija
 • • „Informaciono-komunikacione tehnologije u osnovnoj školi u BiH“, 5. međunarodni simpozijum Tehnologija, informatika, obrazovanje za društvo učenja i znanja, Zbornik radova I dio, ISBN 978-86-7447-083-1, Novi Sad, lipanj, 2009., str. 219 – 229., Konferencija
 • „The  Models Of Design User Interface For Interactive Learning“, Međunarodni skup: Tehnologija, Informatika, Obrazovanje 4, Institut za pedagoška istraživanja u BG, Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike u NS, PMF u NS, 2007., st, Konferencija
 • „Utjecaj Interneta na realizaciju učenja na daljinu u redovnoj osnovnoj školi“, MIPRO 2009., 32. International Convention of information and communication technology, electronics and microelectronic, IEEE Proceedings, ISBN 978-953-233-042-7, Vol. IV,, Konferencija

dr. sc. Vesna Bedeković

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Kolegiji

Interkulturalni kurikulum
Školski menadžment
Školski menadžment *
Školski menedžment

dr. sc. Anita Lukenda

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

+387 (0)36 355 767
anita.lukenda@fpmoz.sum.ba

Konzultacije

Utorak, 11-12 sati

Ured

322

Kolegiji

Andragogija
Međunarodno obrazovanje

dr. sc. Arta Dodaj

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

artadodaj@gmail.com

Kolegiji

Psihologija djetinjstva
Psihologija nastave
Razvojna psihologija 1
Uvod u razvojnu psihologiju

Dražan Milas

Profil nastavnika

Zvanje

Bez zvanja
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

drazan.milas@tel.net.ba

Kolegiji

Glazbena kultura
Glazbena kultura s praktikumom
Metodika glazbene kulture 3
Metodika nastave glazbene kulture 1
Metodika nastave glazbene kulture 2
Metodika nastave glazbene kulture 3
Notno pismo
Poznavanje instrumenata  1
Poznavanje instrumenata 1
Poznavanje instrumenata 2
Upoznavanje instrumenata  1
Upoznavanje instrumenata 2
Vokalni praktikum
Vokalno - instrumentalni praktikum
Vokalno-instrumentalni praktikum
Zborsko pjevanje

dr. sc. Goran Sučić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci

355456
goran.sucic@ffst.hr

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Kolegiji

Metodika nastave glazbene kulture 1

dr. sc. Ilija Musa

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Kolegiji

Film i novi mediji
Jezik filma i novih medija *
Mediji i zaštita maloljetnika
Mediji i zaštita maloljetnika *
Medijska kultura

dr. sc. Ivica Musić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

ivica.music@gmail.com

Kolegiji

Akademsko pisanje
Akademsko pismo
Etika
Etika okoliša
Filozofija odgoja i obrazovanja
Filozofija religije *
Logika
Metodologija znanstveno istraživačkog rada
Metodologija znanstveno istraživačkoga rada
Metodologija znanstvenoistraživačkog rada
Uvod u znanstveno - istraživački rad
Uvod u znanstveno-istraživački rad

dr. sc. Ivona Šetka-Ćilić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

355456
ivonasetka@yahoo.com

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Kolegiji

Engleski jezik
Engleski jezik 1
Engleski jezik 2
Engleski jezik 3
Engleski jezik 4
Engleski jezik 5
Engleski jezik 6
Engleski jezik u struci
Engleski jezik u struci 1
Engleski jezik u struci 2
Strani jezik 1 (engleski ili njemački)
Strani jezik 2 (engleski ili njemački)

dr. sc. Marija Musa

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

355456
marija.musa@ffmo.ba

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Kolegiji

Hrvatski jezik
Hrvatski jezik 1
Hrvatski jezik 2
Jezična kultura
Kultura izražavanja

dr. sc. Marijana Sivrić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci

marijana.sivric@tel.net.ba

Kolegiji

Engleska sintaksa**

dr. sc. Marina Kljajo-Radić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

355456

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Kolegiji

Uvod u književnost

dr. sc. Marko Tokić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

355456

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Kolegiji

Hrvatski jezik
Hrvatski jezik i jezična kultura
Hrvatski jezik i jezična kultura
Hrvatski jezik i kultura izražavanja
Medijska kultura
Metodika hrvatskoga jezika 2
Metodika hrvatskoga jezika 3
Metodika nastave hrvatskog jezika 1
Metodika nastave hrvatskog jezika 2
Metodika nastave hrvatskoga jezika 1
Metodika nastave hrvatskoga jezika 2
Metodika nastave hrvatskoga jezika 3
Scenska kultura
Usmena bajka i tradicijsko stvaralaštvo za djecu
Usmena književnost
Uvod o znanost o književnosti *
Uvod u znanost o književnosti

dr. sc. Mate Živković

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

355456
matez1814@gmail.com

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Kolegiji

Metodička praksa iz biologije
Metodika nastave biologije 1
Metodika nastave biologije 2
Praktikum iz metodike nastave biologije 1
Praktikum iz metodike nastave biologije 2
Prirodoslovlje
Zaštita okoliša
Zaštita prirode

dr. sc. Robert Jolić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci

rjolic@nomail.com

Kolegiji

Razvoj pismenosti i školstva u BiH

dr. sc. Ružica Zeljko-Zubac

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Kolegiji

Njemački jezik
Njemački jezik 1
Njemački jezik 2
Njemački jezik 3
Njemački jezik 4
Njemački jezik 5
Njemački jezik 6
Njemački jezik u struci 1
Njemački jezik u struci 2
Strani jezik 1 (engleski ili njemački)
Strani jezik 2 (engleski ili njemački)

mr. art. Vesna Sušac

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar umjetnosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

036/355-473
vesna.susac@fpmoz.sum.ba

Kolegiji

Dječje likovno stvaralaštvo
Dječje likovno stvaralaštvo
Metodika likovne kulture 3
Metodika likovnoga odgoja
Metodika nastave likovne kulture 2
Metodika nastave likovne kulture 3
Metodike nastave likovne kulture 2
Metodike nastave likovne kulture 3
Pregled novije hrvatske književnosti
Psihologija dječjeg crteža *
Slikanje u radu s djecom predškolske dobi
Suvremena kultura, odgoj i etika *
Uvod u povijest umjetnosti 1
Uvod u povijest umjetnosti 2

mag. Daniel Vasić

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Viši asistent
Djelatnik

Osobni podaci

+38736 355 474
daniel.vasic@fpmoz.sum.ba

Konzultacije

Konzultacije prema dogovoru, javiti se na mail

Ured

111

Životopis

Rođen sam u Mostaru 22.09.1989. godine, gdje sam završio osnovnu školu fra. Petra Bakule. Nakon toga upisujem srednju strojarsku školu Fausta Vrančića koju sam završio sa odličnim uspjehom. Nakon toga upisujem Fakultet prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti gdje sa odličnim uspjehom branim završni rad na temu „Ekspertni sustavi zasnovani na neizrazitoj logici“ pod vodstvom prof. dr. sc. Marka Rosića. Nakon završetka preddiplomskog studija upisujem diplomski studij gdje stječem titulu magistra informatike na temi „Norme za oblikovanje i isporuku nastavnih sadržaja u sustavu za upravljanje učenjem“. Akademske 2014./2015. godine upisujem posljediplomski doktorski studij na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB), Sveučilišta u Splitu.

Kompetencije

Kroz svoj znanstveni rad upoznao sam se sa raznim metodama iz područja umjetne inteligencije te njihovom primjenom u području sustava za e-učenje. Područje istraživanja je povezano sa sustavima za e-učenje te primjeni raznih statističkih i računalnih metoda u području obrade prirodnog jezika.

Kolegiji

Baze podataka
Informacijski sustavi
Informatika
Programiranje 1
Programiranje 2
Programiranje aplikacija za mobilne uređaje
Programiranje u Javi
Programsko inženjerstvo
Računalni praktikum 1
Računalni vid
Teorija informacija
 • Quality in research
 • Adaptive Courseware based on Natural Language Processing (AC & NL Tutor)
 • Utjecaj moblilnih uređaja u nastavi, Suvremena pitanja, Časopis
 • Razvoj nastavnog sadržaja uvažavajući SCORM referentni model, 2. međunarodna konferencija "Pedagogija obrazovanje i nastava", 2013, Konferencija
 • Experimental evaluation of teaching recursion with HTML5 game, 6th International Conference on e-Education, ICeE 2014, Konferencija
 • Predicting student's learning outcome from Learning Management system logs, Konferencija
 • Empirical evaluation of intelligent tutoring systems with ontological domain knowledge representation: A case study with online courses in higher education, Konferencija
 • Human action identification and search in video files, Konferencija
 • Adaptive Tool for Teaching Programming Using Conceptual Maps, Knjiga

mag. Ivana Vasilj

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Viši asistent
Djelatnik

Osobni podaci

ivanavasilj@yahoo.com

Kolegiji

Didaktička dokimologija
Didaktičke teorije
Pedagoška komunikacija
Školski menadžment
Školski menedžment

mag. Marija Krešić

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Viši asistent
Djelatnik

Osobni podaci

036 355 768
marija.kresic@fpmoz.sum.ba

Konzultacije

Petkom, od 12 do 13 sati

Ured

1-7c

Kolegiji

Interkulturalizam u odgoju i obrazovanju
Interkulturalizam u odgoju i obrazovanju
Interkulturalni kurikulum
Odgoj osobnosti
Teorije odgoja
Uvod u pedagogiju

Marina Bazina

Profil nastavnika

Zvanje

Bez zvanja
Viši asistent
Djelatnik

Osobni podaci

036/445-483
marina.bazina@fpmoz.sum.ba

Kolegiji

Elementi glazbenih oblika
Glazbeni stilovi i oblici 19. stoljeća
Glazbeni stilovi i oblici 20. stoljeća
Glazbeni stilovi i oblici od 16. do 18. stoljeća
Instrumentalna polifonija 1
Instrumentalna polifonija 2
Klavir - obligatno 2
Notno pismo
Teorija glazbe 1
Teorija glazbe 2
Vokalna polifonija 1
Vokalna polifonija 2
Vokalna polifonija1

mr.sc. Marina Zubac

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar znanosti
Viši asistent
Djelatnik

Kolegiji

Metodika nastave matematike 1
Metodika nastave matematike 2
Metodika nastave matematike 3

Anita Čuljak

Profil nastavnika

Zvanje


Asistent
Djelatnik

Kolegiji

Psihologija djetinjstva
Psihologija nastave
Razvojna psihologija 1
Uvod u razvojnu psihologiju

Franjo Takać

Profil nastavnika

Zvanje


Asistent
Djelatnik

Kolegiji

Film i novi mediji
Jezik filma i novih medija *

mag. Ivona Ćeškić

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Asistent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci

355456
ivona.dugandzic@gmail.com

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Kolegiji

Metodika nastave glazbene kulture 2

Julijana Odak

Profil nastavnika

Zvanje


Asistent
Djelatnik

Kolegiji

Pravo u svakodnevici
Pravo u turizmu

mr.sc. Mario Bušić

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar znanosti
Asistent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci

063 351 990
busicmar@gmail.com i mario.busic@tel.net.ba

Konzultacije

svakog ponedjeljka od 10 do 11 sati u kabinetu

Ured

kabinet broj 215

Životopis

Zovem se Mario Bušić. Rođen sam 15. kolovoza 1970. godine u Mostaru. Živim u Gorici, općina Grude, BiH. U Gorici i Sovićima sam završio osnovnu školu (1977.-1985.). Franjevačku klasičnu gimnaziju pohađao sam u Visokom (1985.-1989.), gdje sam 1989. godine maturirao. Poslije odsluženja vojnog roka u Plesu pokraj Zagreba (1990.-1991.) i napuštanja tzv. JNA na Veliku Gospu 1991. godine, nastavio sam školovanje studirajući filozofiju i teologiju na Franjevačkoj visokoj bogosloviji u Makarskoj i tu sam završio dvije akademske godine (1991.-1993). Nakon studija u Makarskoj nastavio sam teologiju godinu dana u Zagrebu na Katoličkom bogoslovnom fakultetu (1993.-1994.) godine. Ostale studijske godine proveo sam studirajući u Grazu, u Austriji, na Karl-Franzens-Universität (1994.-1999.), gdje sam i magistrirao. Moj magistarski rad bio je iz kolegija Liturgika, a nosi naslov: Die Kirchen des heiligen Stephanus zu Gorica in Hercegowina. Untersuchungen im besonderen zum Baptisterium und zur Taufliturgie. Radio sam u Županiji Zapadnohercegovačkoj u Širokom Brijegu, najprije u Zavodu za zaštitu spomenika kulturne i prirodne baštine pri Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa 1999. Kratko sam radio u Sarajevu u Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova također 1999. godine. Bio sam predstojnik ureda Župana Županije Zapadnohercegovačke 2000.-2001. godine. Radio sam također u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke 2002.-2010. Bio sam kratko vrijeme ministar obrazovanja, znanosti, kulture i športa u Vladi Županije Zapadnohercegovačke 2010.-2011. Od 2012. godine pa sve do sada obnašam dužnost ravnatelja u Službi za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke sa sjedištem u Grudama. Na Pedagoškom fakultetu, a kasnije na fakultetu Prirodoslovno matematičkom i Odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru od 2001. godine asistent sam najprije akademiku prof. dr. dr. sc. Serafinu Hrkaću, OFM, a danas doc. dr. sc. Ivici Musiću, na predmetima Etike, Etike i društvene odgovornosti i Filozofije religije. Također sam obranio sinopsis doktorske disertacije izvan doktorskog studija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru s naslovom: Filozofsko poimanje univerzalnih vrjednota u opusu Vlade Gotovca u odnosu na Aristotela i Aurelija Augustina. Vodio sam župni zbor moje rodne župe Gorica-Sovići 1999. i 2000. godine i uveo višeglasno pjevanje u našem zboru. Inicijator sam osnivanja Bratovštine sv. Stjepana Prvomučenika Gorica-Sovići 1999. godine, čiji sam bio predsjednik, a trenutno sam aktivan član i voditelj Molitveno-liturgijske sekcije. Također sam potakao osnivanje klape Bratovština 2004. godine i još uvijek u njoj pjevam. Godine 2005. inicirao sam obnoviteljsku Skupštinu Matice hrvatske u Grudama i otada je uspješno vodim do dandanas. Posljednjih petnaestak godina predsjednik sam ili zamjenik predsjednika Organizacijskog odbora Šimićevih susreta. Godine 2008. bio sam predsjednik Organizacijskog i Provedbenog odbora Međunarodnog znanstvenog skupa o životu i djelu Antuna Branka Šimića koji je održan u Drinovcima 5. i 6. rujna na kojemu su sudjelovala 33 znanstvenika iz 8 europskih zemalja. Pokretač i, u ime Bratovštine sv. Stjepana Prvomučenika, voditelj sam projekta izgradnje Puta križa uza Zavalu u Gorici, kojega u tehnici mozaika (dimenzije 1,5 m²) radi akademski slikar Drago Bušić iz Gorice. Poznajem (služim se u znanstvene svrhe) klasične jezike (latinski, grčki i hebrejski), te se također aktivno služim živim jezicima za koje sam završio tečajeve: engleskog jezika u Chicagu (SAD), talijanskog jezika u Beneventu (Italija), njemačkog jezika u Beču i Grazu (Austrija) gdje sam i studirao, a povremeno se služim (pasivno) još i francuskim jezikom.

Kompetencije

Bibliografija kronološkim redom: UREDNIŠTVO: - Glavni urednik, Susreti (br. 1.-8.), Godišnjak Matice hrvatske Ogranak Grude, Grude, 2007., 2008., 2009., 2010., 2011., 2012., 2013., 2014. - Glavni urednik, Ljetopis Bratovštine Sv. Stjepana Prvomučenika Gorica-Sovići, Knjiga II., Gorica-Sovići, 2009. - Serafin Hrkać i Mario Bušić (priredili), P. Antonii Xderich a Vinkovacz, Tractatus in libros de anima, Matica hrvatska Grude i Institut za latinitet Sveučilišta u Mostaru, Grude-Mostar, 2012. - Član Uredništva lista općine Grude Hrvatska Gruda, Grude 2000. – 2012. - Član Uredništva Biltena općine Grude, Grude, 2008. KNJIGE: - Mario Bušić, Na putu križa s prijateljem Isusom, Bratovština sv. Stjepana Prvomučenika Gorica-Sovići, Gorica, 2002. - Mario Bušić, Put križa, Matica hrvatska Grude i Bratovština sv. Stjepana Prvomučenika Gorica-Sovići, Gorica-Grude, 2014. ČLANCI: - Mario Bušić, „Crkve Sv. Stjepana Prvomučenika u Gorici od ranog kršćanstva do danas“, u: Kronika župe Gorica –Sovići, 1998., str. 81-99. - Mario Bušić, „Božić i Božićni blagdani“, u: Kronika župe Gorica-Sovići, 1999., str. 100-101. - Mario Bušić, „Na Veliki Petak kroz Soviće i Goricu“, u: Kršni zavičaj, broj 32, glavni i odgovorni urednik: Ivan Žarko Ilić, Humac, 1999., str. 206-207. - Mario Bušić, „Crkva sv. Petra i Pavla u Sovićima“, u: Kršni zavičaj, broj 32, Humac, 1999., str. 208-209. - Mario Bušić, „Obnova nove župne kuće“, u: Župa Gorica-Sovići, 2002., str. 82-84. - Mario Bušić, „Posljednja pjesma fra Stanka Vasilja (Za desetu obljetnicu njegove smrti)“, u: Kršni zavičaj, broj 35, Humac, 2002., str. 273-275. - Mario Bušić, „Stoljeće i po stare crkve u Gorici i arheološka zbirka“, u: Kršni zavičaj, broj 39, glavni i odgovorni urednik: Ivan Žarko Ilić, Humac, 2006., str. 157-159. - Mario Bušić, „Predgovor“ knjizi autora Tomislava Ćužića: Nema prolaza. Zaustavljanje tenkova JNA, Široki Brijeg 2001., str. 3. - Mario Bušić, „Pogovor“ romanu fra Vjeke Vrčića, Posljednji bijeg, Matica hrvatska Grude, 2007., str. 173. - Mario Bušić, „Međunarodni znanstveni skup o hrvatskom književniku Antunu Branku Šimiću u prigodi skorašnje 110. obljetnice njegova rođenja“, u: Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa o hrvatskom književniku Antunu Branku Šimiću, uredio: Vlado Pandžić, Drinovci, 5. i 6. rujna 2008., str. 11-14. - Mario Bušić, „Proklinjanja u romanu Ivana Raosa Prosjaci i sinovi“, u: 8. Kijevski književni susreti, Zbornik radova i pjesama, Kijevo, 2009., str. 153-164. - Mario Bušić, „Sveti Stjepan Prvomučenik“, u: Ljetopis Bratovštine, Gorica-Sovići, prosinca 2009., str. 10-17. - Mario Bušić, „Sakralni objekti u župi Gorica-Sovići“, u: Ljetopis Bratovštine, Gorica-Sovići, prosinca 2009., str. 18-30. - Mario Bušić, „O Bratovštinama kroz povijest“, u: Ljetopis Bratovštine, Gorica-Sovići, prosinca 2009., str. 31-34. - Mario Bušić, „Molitveno-liturgijska sekcija“, u: Ljetopis Bratovštine, Gorica-Sovići, prosinca 2009., str. 41. - Mario Bušić i Fra Vinko Mikulić, „Put križa na Veliki Petak“, u: Ljetopis Bratovštine, Gorica-Sovići, prosinca 2009., str. 56-58. - Mario Bušić, „In medio virtus - fra Petar Bakula: O Lakomcu, i Razasipaocu“, u: Znanstveni skup o fra Petru Bakuli, održan u Mostaru 17. - 19. svibnja 2012. (u pripremi). - Mario Bušić, „Curriculum vitae i bibliografija Serafina Hrkaća“, rad pripremljen za Zbornik u čast akademika prof. dr. dr. sc. fra Serafina Hrkaća (koji bi trebao izaći u svibnju 2015.).

Kolegiji

Etika
Etika okoliša
Filozofija religije *

mr. art. Mario Šunjić

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar umjetnosti
Asistent
Djelatnik

Kolegiji

Metodika nastave likovne kulture 2
Metodike nastave likovne kulture 2
Uvod u povijest umjetnosti 1
Uvod u povijest umjetnosti 2

mag. Marko Salavarda

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Asistent
Djelatnik

Osobni podaci

marko.salavarda@gmail.com

Kolegiji

Vokalni praktikum

mr. art. Marko Jakovljević

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar umjetnosti
Asistent
Djelatnik

Osobni podaci

miomao788@gmail.com

Kolegiji

Glazbena kultura
Glazbena kultura s praktikumom
Osnove klasične harmonije
Osnove romantičke harmonije
Poznavanje instrumenata  1
Poznavanje instrumenata 1
Poznavanje instrumenata 2
Vokalno-instrumentalni praktikum

mag. Martina Ćorluka

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Asistent
Djelatnik

Osobni podaci

martinaa.corluka@gmail.com

Kolegiji

Akademsko pisanje
Akademsko pismo
Filozofija odgoja i obrazovanja
Logika
Metodologija znanstveno istraživačkog rada
Uvod u znanstveno-istraživački rad

mag. Sonja Jurić

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Asistent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci

sonjajuric@gmail.com

Kolegiji

Metodika hrvatskoga jezika 2
Metodika hrvatskoga jezika 3
Metodika nastave hrvatskoga jezika 2
Metodika nastave hrvatskoga jezika 3

Vesna Ćubela

Profil nastavnika

Zvanje

Bez zvanja
Asistent
Djelatnik

Osobni podaci

vesnacubela@gmail.com

Kolegiji

Metodika nastave glazbene kulture 3

Marija Vasilj

Profil nastavnika

Zvanje


Mlađi asistent
Djelatnik

Kolegiji

Dječja književnost 1
Pregled novije hrvatske književnosti

mr.sc. Martina Matić

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar znanosti
Mlađi asistent
Djelatnik

Osobni podaci

355456

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Kolegiji

Dječja književnost 2
Hrvatski jezik
Hrvatski jezik 1
Hrvatski jezik 2
Jezična kultura
Književnost za mladež
Kultura izražavanja

mr.sc. Marinko Jurilj

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar znanosti
Predavač
Djelatnik

Kolegiji

Pravo u svakodnevici
Sportsko pravo
Sportsko pravo

dr. sc. Tihomir Zovko

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Predavač
Djelatnik

Osobni podaci

tihomir.zovko@hotmail.com

Kolegiji

Likovna umjetnost na tlu bih i hrvatske od prapovi
Likovna umjetnost na tlu Hrvatske i BiH od prapovijesti do kraja XX. Stoljeća
Likovna umjetnost na tlu Hrvatske i BiH od prapovijesti do kraja XX. stoljeća *
Likovna umjetnost na tlu hrvatske i bih od prapovijesti do kraja XX. stoljeća*
Likovna umjetnost na tlu hrvatske i bih od prapoviprapovijesti do kraja xx. stoljeća
Povijest
Povijest BiH i Hrvatske u 19. i 20. stoljeću
Povijest BiH i Hrvatske u 19. i 20.stoljeću *
Povijest umjetnosti
Svjetska književnost*

Edita Vučić

Profil nastavnika

ZvanjeDjelatnik

Kolegiji

Likovna umjetnost na tlu bih i hrvatske od prapovi
Likovna umjetnost na tlu hrvatske i bih od prapovijesti do kraja XX. stoljeća*
Likovna umjetnost na tlu hrvatske i bih od prapoviprapovijesti do kraja xx. stoljeća
Povijest BiH i Hrvatske u 19. i 20. stoljeću
Povijest umjetnosti

Katarina Pinjuh

Profil nastavnika

ZvanjeDjelatnik

Kolegiji

Metodika rada s djecom s posebnim potrebama
Obiteljska pedagogija
Osnove predškolske pedagogije
Pedagogija djece s posebnim potrebama
Pedagogija ranog djetinjstva
Predškolska pedagogija 1
Specijalna pedagogija

Maja Lasić

Profil nastavnika

ZvanjeDjelatnik

Osobni podaci

maja.lasic73@gmail.com

Kolegiji

Filmska radio i tv kultura
Filmska, radio i tv kultura
Medijska kultura
Scenska kultura

Marko Živko

Profil nastavnika

ZvanjeDjelatnik

Kolegiji

Demogeografija
Metodika nastave prirode i  društva 3
Metodika nastave prirode i društva 1
Metodika nastave prirode i društva 2
Prirodoslovlje

Mladenka Vukojević

Profil nastavnika

ZvanjeDjelatnik

Kolegiji

Individualni i prilagođeni program
Motorički poremećaji, kronične bolesti i sofrologi

Renata Šimunović

Profil nastavnika

ZvanjeDjelatnik

Kolegiji

Didaktika
Didaktika
Osnove pedagogije
Učitavam...